OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

- Wersja obowiązująca od 18 października 2023 r. -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, andorska spółka prawa handlowego w formie societat limitada unipersonal o kapitale 1.000.000 euro, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek Andory pod numerem 16339, posiadająca numer VAT PL5263170593, z siedzibą przy C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Księstwo Andory), email: cm(a)adtyre.com, telefon: +376 810 888, (zwana dalej "Sprzedawcą") prowadzi głównie sprzedaż opon i produktów powiązanych za pośrednictwem strony internetowej oponylider.pl (zwanej dalej "Stroną").

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają na celu regulować, bez ograniczeń, wszystkie sprzedaże produktów i usług każdemu klientowi, osobie fizycznej lub prawnej, niezależnie od tego, czy jest to konsument, nieprofesjonalista czy profesjonalista (zwany dalej "Klientem"), który dokonał zakupu na Stronie i określenie stosunków umownych między Sprzedawcą a Klientem.

1. DEFINICJE

Wszystkie nazwy własne, których pierwsza litera jest wielka w niniejszym dokumencie, mają definicję przypisaną do niniejszego artykułu.

 • Potwierdzenie Odbioru oznacza e-mail z odpowiedzią wysłany przez Sprzedawcę do Klienta po zatwierdzeniu Zamówienia przez Klienta i zawierający podsumowanie Zamówienia, obowiązujące ogólne warunki sprzedaży i odpowiadającą im Fakturę.
 • Zamówienie oznacza podsumowanie Produktów wybranych przez Klienta i poddanych walidacji przez niego na Stronie w celu sfinalizowania Zamówienia.
 • List Przewozowy oznacza dokument przekazany Klientowi przez Przewoźnika podczas dostawy Zamówienia, podpisany przez Klienta potwierdzający dostarczenie Zamówienia oraz doskonały stan Produktu(ów) i brak nieprawidłowości.
 • OWS oznacza niniejsze ogólne warunki sprzedaży Sprzedawcy, do których Klient musi przystąpić, aby złożyć swoje Zamówienie.
 • Klient oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną działającą jako Konsument, Nieprofesjonalista lub Profesjonalista, który ma dostęp do Strony w celu złożenia Zamówienia.
 • Zamówienie oznacza Produkt(y) zamówione przez Klienta dla każdej okoliczności zakupu na Stronie.
 • Konsument oznacza Klienta, osobę fizyczną, która działa w celach, które nie wchodzą w zakres jej działalności komercyjnej, przemysłowej, rzemieślniczej, wolnej zawodowej lub rolniczej.
 • Umowa oznacza zbiór dokumentów umownych określających prawa i obowiązki Stron dla każdej Sprzedaży, o której mowa w Artykule 15.
 • Data Dostawy oznacza datę rzeczywistej dostawy Zamówienia do Klienta wskazaną na Liście Przewozowym.
 • Termin Dostawy oznacza maksymalny termin określony w Artykule 8.2, w którym Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Zamówienie do Klienta.
 • Termin do odstąpienia oznacza termin określony w Artykule 9.
 • Faktura oznacza fakturę wysłaną do Klienta za pośrednictwem Potwierdzenia Odbioru.
 • Siła Wyższa oznacza przypadek, gdy zdarzenie, które jest poza kontrolą dłużnika, które nie mogło być rozsądnie przewidziane podczas zawarcia Umowy i którego skutki nie mogą być uniknięte przez odpowiednie środki, uniemożliwia wykonanie jego zobowiązania przez dłużnika.
 • Dostawca oznacza stronę trzecią do Umowy posiadającą Produkt(y) Zamówienia Klienta.
 • Dostawa oznacza przekazanie Klientowi fizycznego posiadania lub kontroli nad Produktem(ami).
 • Nieprofesjonalista oznacza Klienta, osobę prawną, która nie działa w celach zawodowych (patrz definicja Profesjonalisty poniżej).
 • Oferta Produktu oznacza ofertę opublikowaną pod odpowiedzialnością Sprzedawcy na jednym z jego nośników, a w szczególności na jego Stronie, poświęconą sprzedaży konkretnego Produktu i zawierającą między innymi zdjęcie oraz cechy i cenę Produktu.
 • Strona(y) oznacza, w liczbie pojedynczej, Klienta lub Sprzedawcę rozpatrywanego indywidualnie, a w liczbie mnogiej, Klienta i Sprzedawcę rozpatrywanych zbiorowo.
 • Cena oznacza całkowitą cenę określoną w Artykule 5, którą Klient zobowiązuje się zapłacić za Zamówienie.
 • Produkt(y) oznacza produkty pneumatyczne lub powiązane (felgi, łańcuchy, itp.) oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę na Stronie.
 • Profesjonalista oznacza Klienta, osobę fizyczną lub prawną, publiczną lub prywatną, która działa w celach związanych z jej działalnością komercyjną, przemysłową, rzemieślniczą, wolną zawodową lub rolniczą, również gdy działa w imieniu lub na rzecz innego profesjonalisty.
 • Strona oznacza stronę internetową Sprzedawcy dostępną pod adresem URL oponylider.pl.
 • Stacja(e) Montażu oznacza garaże wymienione na Stronie (https://montaz.oponylider.pl/), do których Klient może dostarczyć swoje Zamówienie i zamontować swoje Produkty.
 • Posiadacz Prawa do Odstąpienia oznacza osobę określoną w Artykule 9.
 • Przewoźnik oznacza firmę transportową wybraną przez Dostawcę lub Sprzedawcę do przewozu i Dostawy Zamówienia na adres podany przez Klienta lub do Stacji Montażu wybranej przez niego.
 • Sprzedawca oznacza osobę określoną we Wstępie.
 • Sprzedaż oznacza operację prawną zawartą między Sprzedawcą a Klientem, na mocy której pierwszy zobowiązuje się dostarczyć Zamówienie, a drugi zapłacić Cenę.

2. PRZEDMIOT I AKCEPTACJA

OWS mają na celu regulować, bez ograniczeń, wszystkie Sprzedaże zawarte za pośrednictwem Strony Sprzedawcy i określać stosunki umowne między Sprzedawcą a Klientem w odniesieniu do każdego Zamówienia.

OWS mają pierwszeństwo i zastępują wszelkie inne ewentualne umowy, zobowiązania, oświadczenia, obietnice, intencje, dokumentacje lub informacje, które miały miejsce wcześniej między Stronami w odniesieniu do Zamówienia.

Zatwierdzenie każdego Zamówienia przez Klienta jest ściśle uzależnione od wcześniejszej akceptacji, bez ograniczeń ani zastrzeżeń, wszystkich warunków i postanowień OWS obowiązujących jednocześnie na Stronie, która manifestuje się poprzez zaznaczenie myszką pola znajdującego się po lewej stronie napisu « Przeczytałem(-am) i akceptuję ogólne warunki sprzedaży oraz politykę prywatności. ». Ten etap następuje po tym, jak Klient miał możliwość sprawdzenia szczegółów swojego Zamówienia i całkowitej ceny oraz skorygowania ewentualnych błędów przed potwierdzeniem go w celu wyrażenia ostatecznej akceptacji.

OWS są dostępne na Stronie i są przekazywane Klientowi na trwałym nośniku w załączniku do Potwierdzenia Odbioru.

Umowa jest uważana za zawartą między Stronami od momentu wydania Potwierdzenia Odbioru przez Sprzedawcę.

Sprzedawca zapewnia przechowywanie dokumentu potwierdzającego Umowę od momentu zawarcia Umowy i przez okres dziesięciu lat od Dostawy Zamówienia. Klient może uzyskać dostęp do zarchiwizowanej Umowy na proste żądanie skierowane do Sprzedawcy (https://www.oponylider.pl/kontakt).

Klient jest informowany, że zawarcie Umowy wiąże się z jego strony z zobowiązaniem do zapłaty Ceny na rzecz Sprzedawcy.

3. PRODUKTY

3.1 Cechy Produktów

Podstawowe cechy i cena Produktów są wskazane w każdej Ofercie Produktu opublikowanej na Stronie. Te elementy stanowią informacje umowne, które zobowiązują Sprzedawcę w przypadku zawarcia Umowy z Klientem, pod warunkiem dostępności w magazynie dotyczących Produktów.

Każda opona jest oznaczona na boku numerem DOT składającym się w następujący sposób:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Kod fabryki, w której opona została wyprodukowana
 • 4W : Kod wymiarowy właściwy dla producenta
 • HWNX : Opcjonalny kod właściwy dla producenta
 • 3903 : data produkcji opony odpowiadająca 39. tygodniowi roku 2003.

3.2 DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

Wskazanie dostępności Produktu w odpowiadającej mu Ofercie Produktowej poprzez adnotację „MAGAZYNIE” jest informacją wyłącznie orientacyjną ze względu na codzienne przepływy i wolumeny transakcji.

W przypadku braku zapasów, Sprzedawca poinformuje Klienta i zwróci mu całkowitą kwotę tą samą metodą, która została użyta podczas Składania Zamówienia, w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od momentu poinformowania o niedostępności Produktu. W przypadku częściowej niedostępności Zamówienia, Klient zostanie zwrócony proporcjonalnie do wartości brakującego lub brakujących Produktów.

4. ZAMÓWIENIE

4.1 DOSTĘP DO STRONY

Strona publiczna jest dostępna dla każdego odwiedzającego przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia operacji technicznych konserwacji, utrzymania i aktualizacji, które Sprzedawca uzna za stosowne do wykonania oraz wszelkich awarii technicznych niezależnych od woli Sprzedawcy.

Wszystkie koszty poniesione przez Klienta w celu zapewnienia własnego dostępu do Strony pozostają wyłącznie jego obciążeniem, w tym koszt sprzętu komputerowego, abonamentu internetowego i wszelkiego oprogramowania.

4.2 WYBÓR PRODUKTU LUB PRODUKTÓW

Klient uznaje i akceptuje, że poszukiwanie i wybór Produktu lub Produktów przez Klienta odbywa się pod jego pełną i wyłączną odpowiedzialnością.

Aby ułatwić Klientowi poszukiwania, Sprzedawca udostępnia na swojej Stronie (i) pasek wyszukiwania, w którym Klient może swobodnie wpisywać słowa kluczowe oraz (ii) narzędzie wyszukiwania oparte na różnych cechach Produktów określonych przez listę wyboru. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowego działania, użyteczności, kompletności ani trafności tych narzędzi.

Klient ma obowiązek zapoznać się z całością Ofert Produktów proponowanych przez Sprzedawcę na jego Stronie oraz przeprowadzić niezbędne badania nad wybranym modelem i konkurencją, aby ocenić trafność, użyteczność i adekwatność Oferty Produktu do swoich potrzeb.

Sprzedawca dostarcza informacyjnie:

 • dane TECDOC na temat związku między pojazdem a częściami;
 • dane BMF na temat związku między pojazdem, oponami i felgami;
 • dane producentów na temat związku między pojazdami a łańcuchami;
 • dane o kompatybilności między pojazdami a produktami.

Sprzedawca w żadnym wypadku nie gwarantuje przydatności, dokładności ani kompletności tych danych, które są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych, aby ułatwić wyszukiwanie produktu. Klient powinien samodzielnie sprawdzić, czy wybrane Produkty są odpowiednie i pasują do jego pojazdu.

Klient jest wyraźnie zachęcany do zapoznania się z opiniami oraz podobnymi oponami oferowanymi w ramach Oferty Produktu, aby ocenić, czy oglądany Produkt może spełnić jego potrzeby.

Wybór Produktu odbywa się poprzez kliknięcie funkcji „Dodaj do koszyka” po wybraniu wymaganej ilości.

Ta operacja ma jedynie na celu włączenie wybranego Produktu do koszyka Klienta i nie powoduje żadnego obowiązku zakupu na tym etapie.

Gdy Klient uzna, że wybór jego zakupów jest zakończony, wystarczy, że przejdzie do sekcji „Koszyk”, aby zweryfikować prawidłowy wybór Produktów i ilości oraz zapoznać się z całkowitą ceną związaną z jego Zamówieniem.

Przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia, Klient może w każdej chwili zmodyfikować swój koszyk i ma możliwość sprawdzenia szczegółów swojego Zamówienia i całkowitej ceny oraz skorygowania ewentualnych błędów przed potwierdzeniem go w celu wyrażenia ostatecznej akceptacji.

4.3 ZAŁOŻENIE I KORZYSTANIE Z KONTA KLIENTA

Aby sfinalizować swoje Zamówienie, Klient musi utworzyć swoje osobiste konto (jeśli nie zostało to już zrobione przy poprzednim Zamówieniu). W tym celu Konsument i Osoba Nieprowadząca Działalności Gospodarczej muszą podać ważny adres e-mail i ustawić hasło oraz zadeklarować swoją tożsamość, numer telefonu i adres. Profesjonalista tworzy z kolei „konto profesjonalne”, podając ważny adres e-mail i konfigurując hasło oraz deklarując swoje imię, nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu i adres.

Klient jest proszony o uzupełnienie wszystkich przydatnych informacji w swoim osobistym koncie, przy czym pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Wszystkie dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane w celach i na warunkach określonych w Artykule 14 poniżej oraz w Karcie Prywatności.

Klient zobowiązuje się do podawania prawdziwych i szczerych informacji oraz do informowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach ich dotyczących. Podsumowanie podanych informacji jest dostępne na Stronie. Brak podania wymaganych informacji jest równoznaczny z rezygnacją z założenia konta i uniemożliwia Klientowi zatwierdzenie Zamówienia.

Identyfikator i hasło są ściśle osobiste i poufne: Klient zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim ani nie przekazywać. Każde Zamówienie złożone za pomocą tego identyfikatora i hasła będzie uznane za dokonane przez Klienta i w konsekwencji zobowiąże go wobec Sprzedawcy, chyba że Zamówienie zostało złożone przez osobę trzecią z powodu luki w zabezpieczeniach strony Sprzedawcy. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie o każdym wykorzystaniu jego identyfikatora i hasła bez jego wiedzy i o którym się dowiedział.

Klient może w każdej chwili poprawić błędy wprowadzania żądanych informacji. Sprzedawca nie może być odpowiedzialny za ewentualne błędy wprowadzania danych i wynikające z tego konsekwencje, takie jak opóźnienie i/lub błąd dostawy. W tym kontekście wszystkie koszty ponownego wysłania Zamówienia będą w całości obciążać Klienta.

Osobiste konto umożliwia Klientowi dostęp do następujących informacji:

 • Wasze Zamówienia – Obsługa klienta: lista Zamówień złożonych na Stronie;
 • Zmodyfikuj swoje informacje: dane osobowe zadeklarowane przez Klienta z możliwością ich modyfikacji w każdej chwili.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dezaktywacji, bez zwłoki ani odszkodowania, konta każdego Klienta w przypadku naruszenia niniejszych ogólnych warunków i do korzystania z konta przez Klienta lub jakąkolwiek inną osobę trzecią w sposób oszukańczy lub niezgodny z prawem.

Klient może dezaktywować swoje konto, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail na adres https://www.oponylider.pl/kontakt. Sprzedawca dezaktywuje konto w ciągu maksymalnie siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od otrzymania tego e-maila.

4.4 ZATWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

Po zatwierdzeniu swojego koszyka, utworzeniu konta, wprowadzeniu adresu dostawy, wybraniu metody płatności, Klient jest proszony o ostateczne zatwierdzenie swojego zamówienia, dokonując płatności za pomocą funkcji "Przejdź do bezpiecznej płatności". Skuteczność tej operacji jest uzależniona od wcześniejszej akceptacji niniejszych ogólnych warunków sprzedaży (patrz wyżej).

Ostateczne zatwierdzenie Zamówienia skutkuje zobowiązaniem Klienta do zapłaty Ceny na rzecz Sprzedawcy.

Po otrzymaniu płatności od Sprzedawcy, Klient otrzymuje od Sprzedawcy e-mail z podsumowaniem jego Zamówienia.

4.5 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA (KLAUZULA ROZWIĄZUJĄCA)

Niniejszy Artykuł stanowi klauzulę rozwiązującą, która określa zobowiązania, których niewykonanie spowoduje rozwiązanie Sprzedaży.

4.5.1 Anulowanie Zamówienia przez Klienta

Klient może anulować Zamówienie, to znaczy rozwiązać Sprzedaż w następujących przypadkach:

 1. Zgodność:
  po ostatecznym zatwierdzeniu swojego Zamówienia, Klient ma możliwość złożenia wniosku o jego anulowanie według własnego uznania, pod warunkiem, że Produkty z Zamówienia nie są jeszcze w przygotowaniu;
 2. Opóźnienie lub odmowa dostawy:
  w przypadku opóźnienia lub odmowy dostawy przez Sprzedawcę i zgodnie z warunkami i modalnościami przypomnianymi w Artykule 8.2 ;
 3. Odwołanie:
  w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w Artykule 9 ;
 4. Brak zgodności:
  w przypadkach braku zgodności określonych w Artykule 10.2 ;
 5. Ukryta wada:
  w przypadku ukrytej wady w rozumieniu Artykułu 10.2 ; i
 6. Siła wyższa:
  w przypadku trwałego uniemożliwienia Sprzedawcy wykonania swoich zobowiązań z powodu Siły Wyższej zgodnie z Artykułem 13.
4.5.2 Anulowanie Zamówienia przez Sprzedawcę

Sprzedawca może anulować Zamówienie, to jest rozwiązać Sprzedaż w następujących przypadkach:

 1. Opóźnienie lub brak płatności:
  w przypadku niewypełnienia przez Klienta jego obowiązku płatności na warunkach Artykułu 6 ;
 2. Niedostępność Produktów:
  w przypadku niedostępności jednego lub więcej Produktów na stanie ;
 3. Niewypłacalność Klienta przy odbiorze Produktów na podanym adresie:
  w przypadku niewypłacalności Klienta przy odbiorze Produktów na podanym adresie, zgodnie z definicją i warunkami Artykułu 8.5 ;
 4. Siła Wyższa:
  w przypadku trwałego uniemożliwienia Klientowi wykonania swoich obowiązków z powodu Siły Wyższej, zgodnie z Artykułem 13.
4.5.3 Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Rozwiązanie Sprzedaży musi być poprzedzone, z wyjątkiem sytuacji nagłych, wezwaniem do zapłaty od Strony niewywiązującej się ze swojego zobowiązania w rozsądnym czasie, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • anulowanie zgodnie z własnym uznaniem (Artykuł 4.5.1(i)) ;
 • specyficzne przypadki odmowy dostawy i nieprzestrzegania terminu dostawy ustanowionego jako warunek zasadniczy zgodnie z Artykułem 8.2 ;
 • wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy (Artykuł 4.5.1(iii)) ;
 • brak dostępności Produktów (Artykuł 4.5.2(ii)) ; oraz
 • niepowodzenie Klienta w odbiorze Produktów na podanym adresie (Artykuł 4.5.2(iii)).

To wezwanie do zapłaty odnosi się do niniejszego Artykułu 4.5 i wyraźnie wskazuje powód rozwiązania oraz, że w przypadku niewywiązania się Strony niewywiązującej się ze swojego zobowiązania, druga Strona będzie miała prawo rozwiązać Sprzedaż.

Klient jest zachęcany do zapoznania się z ewentualnymi dodatkowymi warunkami wezwania do zapłaty określonymi w niniejszych OWS, które są uzgodnione dla każdego z przypadków anulowania Zamówienia wymienionych powyżej.

4.5.4 Formalizm rozwiązania

Strona chcąca rozwiązać Sprzedaż może to zrobić:

 • poprzez powiadomienie wskazujące na podstawę rozwiązania;
 • poprzez wniesienie pozwu do sądu.

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, powyższe powiadomienie jest realizowane za pomocą formularza odstąpienia od umowy lub innego jednoznacznego oświadczenia zgodnie z warunkami Artykułu 9.

W przypadku anulowania ze względu na wygodę, powiadomienie jest realizowane przez Klienta za pośrednictwem jego konta, poprzez wybranie odpowiedniego Zamówienia i otwarcie reklamacji za pośrednictwem wsparcia za pomocą ticketu.

4.5.5 Moment rozwiązania

Rozwiązanie Sprzedaży nastąpi od:

 • otrzymania przez drugą Stronę powyższego powiadomienia (z wyjątkiem przypadku, gdy Firma wykonała się w międzyczasie w przypadku Artykułu 4.5.1(ii)) ;
 • daty ustalonej przez sędziego rozpatrującego w przypadku rozwiązania sądowego.
4.5.6 Skutki rozwiązania

Wszelkie zwroty kosztów odbywają się na następujących warunkach:

 • w przypadku rozwiązania zgodnie z wolą (Artykuł 4.5.1(i)) : zwrot Zamówienia w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od potwierdzenia przez Sprzedawcę e-mailem, za pomocą tego samego środka płatności, który został użyty przez Klienta podczas składania Zamówienia ;
 • w przypadku rozwiązania z powodu opóźnienia lub odmowy dostawy (Artykuł 4.5.1(ii)) : zwrot Zamówienia na warunkach Artykułu 8.2 ;
 • w przypadku rozwiązania na skutek odstąpienia (Artykuł 4.5.1(iii)) : zwrot Zamówienia na warunkach Artykułu 9 ;
 • w przypadku rozwiązania z powodu braku zgodności (Artykuł 4.5.1(iv)) : zwrot Zamówienia na warunkach Artykułu 10.2.9 ;
 • w przypadku rozwiązania z powodu braku dostępności na stanie (Artykuł 4.5.2(ii)) : zwrot Zamówienia w ciągu piętnaście (15) dni roboczych od e-maila o rozwiązaniu od Sprzedawcy, za pomocą tego samego środka płatności, który został użyty przez Klienta podczas składania Zamówienia ; i
 • w przypadku niewypłacalności Klienta przy odbiorze Produktów na podanym adresie (Artykuł 4.5.2(iii)) : zwrot Zamówienia w ciągu trzech (3) dni roboczych od e-maila o rozwiązaniu od Sprzedawcy, za pomocą tego samego środka płatności, który został użyty przez Klienta podczas składania Zamówienia i po odliczeniu kosztów zwrotu oraz ewentualnych kosztów próby ponownej dostawy określonych w Artykule 8.5.

Rozwiązanie Sprzedaży nie wpłynie na Artykuły 21 i 22, które pozostaną w mocy między Stronami.

5. CENA

Każda Oferta Produktu jest podana w cenach jednostkowych wyrażonych w PLN i jest rozumiana jako cena brutto (cena brutto).

Zgodnie z Artykułem 19 poniżej, wszystkie Zamówienia podlegają prawu Księstwa Andory, które Zamówienia uważa się za zrealizowane na tym terytorium, na którym Sprzedawca jest zarejestrowany. W konsekwencji, ceny Ofert Produktów nie zawierają ewentualnych opłat środowiskowych obowiązujących poza Księstwem Andory.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Klient jest informowany, że ceny Ofert Produktów mogą zmieniać się kilka razy dziennie. Ceny stosowane do Zamówienia to te, które są wyświetlane na Stronie w momencie ostatecznego zatwierdzenia Zamówienia w sensie Artykułu 4.4.

W ramach niektórych Ofert Produktów, Sprzedawca udostępnia Klientowi narzędzie do porównywania cen z cenami niektórych konkurentów. Aby dowiedzieć się, kiedy cena konkurencji została zarejestrowana przez Sprzedawcę, Klient jest proszony o najechanie myszką na cenę, aby wyświetlić dymek tekstowy pokazujący datę i godzinę zebrania ceny konkurencji przez Sprzedawcę.

Całkowita cena Zamówienia składa się z:

 • łącznej sumy cen ilości produktów i usług wybranych przez Klienta; oraz
 • ewentualnych kosztów wysyłki (chyba że oferowane są bezpłatne wysyłki pod pewnymi warunkami).

6. WARUNKI FINANSOWE

Płatność jest wymagana natychmiast po złożeniu Zamówienia, które będzie przetwarzane przez Sprzedawcę tylko po otrzymaniu pełnej płatności od Klienta.

W przypadku braku otrzymania płatności Ceny w ciągu trzech (3) dni od zatwierdzenia Zamówienia, Klient otrzymuje powiadomienie od Sprzedawcy nakładające na niego obowiązek zapłaty Ceny w dodatkowym terminie czterech (4) dni. W przeciwnym razie, Sprzedawca może anulować Zamówienie i tym samym rozwiązać Sprzedaż.

Klient może zapłacić za swoje zamówienie za pomocą następujących środków płatności:

 • karta bankowa;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius;
 • przelew SEPA (z możliwością automatycznych poborów dla Profesjonalistów).

Klient ponosi konsekwencje wszelkich błędów wprowadzania danych podczas procedury płatności oraz wszelkich anomalii lub dysfunkcji środków płatności.

Sprzedawca może wymagać od każdego Klienta Profesjonalisty odsetek za opóźnienie, które są wymagalne następnego dnia po terminie płatności. Stopa odsetek za opóźnienie będzie równa stopie procentowej stosowanej przez Europejski Bank Centralny do jego najnowszej operacji refinansowania, zwiększonej o 10 punktów procentowych. Stawka obowiązująca w pierwszym półroczu danego roku to stawka obowiązująca 1 stycznia danego roku. Dla drugiego półrocza danego roku jest to stawka obowiązująca 1 lipca danego roku. Odsetki za zwłokę są wymagalne bez konieczności przypomnienia.

Ponadto, każdy Klient Profesjonalista w sytuacji opóźnienia w płatności będzie z mocy prawa zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy ryczałtowego odszkodowania za koszty odzyskania długu w wysokości czterdziestu euro (40,00 €). Gdy koszty odzyskania są wyższe niż kwota tego odszkodowania ryczałtowego, Sprzedawca może żądać dodatkowego odszkodowania, na podstawie dowodów. Jednakże, Sprzedawca nie będzie mógł powołać się na korzyści z tych odszkodowań, gdy otwarcie procedury ochrony, naprawy lub likwidacji sądowej uniemożliwia płatność na jego rzecz należnej mu wierzytelności w terminie.

W przypadku nieudanego pobrania, dla każdego Klienta Profesjonalisty, klient wyraża zgodę na automatyczne uregulowanie niezapłaconych faktur na firmową kartę kredytową.

Po każdej płatności, niezależnie od środka, Klient otrzymuje potwierdzenie przez e-mail.

6.1 PŁATNOŚĆ KARTĄ BANKOWĄ

Sprzedawca akceptuje jedynie płatności kartami bankowymi Visa, Mastercard lub Maestro.

Bezpieczna płatność online kartą bankową jest realizowana przez dostawcę usług płatniczych.

Wszystkie etapy płatności kartą bankową podlegają systemowi płatności HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, który jest w pełni zaszyfrowany i chroniony. Używany protokół to SSL połączony z bankowością monetarną (protokół 3D secure).

Oznacza to, że informacje związane z zamówieniem i numer karty bankowej nie krążą w jasnej formie w Internecie. Numer karty bankowej nie jest drukowany na żadnym papierze, fakturze, paragonie czy innej liście.

Sprzedawca nie ma dostępu do numerów kart. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT nie przechowuje numerów kart po przekazaniu transakcji płatniczej do banku sprzedawcy. W ten sposób, żadna osoba nie ma dostępu ani w formie elektronicznej, ani w formie wydrukowanej do danych kart bankowych kupujących. Ryzyko kradzieży numeru karty bankowej podczas zakupu na stronach internetowych Sprzedawcy wyposażonych w HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT jest praktycznie zerowe.

Profesjonaliści mogą również korzystać z systemu automatycznego pobierania płatności GoCardless (gocardless.com) wybranego przez Sprzedawcę. Ten system jest w pełni zaszyfrowany.

Podczas płatności kartą bankową, transakcja jest natychmiast obciążana po dokonaniu płatności przez Klienta. Zobowiązanie do zapłaty kartą jest nieodwołalne. Podając swoje dane bankowe podczas Sprzedaży, Klient upoważnia Sprzedawcę do obciążenia jego karty kwotą odpowiadającą wskazanej cenie. Klient potwierdza, że jest prawowitym posiadaczem karty do obciążenia i ma prawo do jej użycia. W przypadku błędu lub niemożności obciążenia karty, Zamówienie może zostać anulowane na wyżej opisanych warunkach.

Działalność związana z umową sprzedaży na odległość jest prowadzona przez AD TYRES INTERNATIONAL EU z siedzibą Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - numer rejestracyjny firmy OC 1277.

6.2 PŁATNOŚĆ PRZEZ PAYPAL

Klient, który korzysta z płatności za pośrednictwem Paypal (www.paypal.com) musi posiadać lub utworzyć konto u tego dostawcy (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transakcje realizowane za pośrednictwem Paypal są zabezpieczone protokołem 3D-Secure. Sprzedawca w żadnym momencie nie ma dostępu do danych bankowych Klienta.

6.3 PŁATNOŚĆ PRZEZ PRZELEW BANKOWY

Klient może dokonać płatności przez przelew SEPA na konto Sprzedawcy, którego dane są następujące:

Właściciel konta: AD Tyres International SLU
IBAN: DE35 5907 0070 0031 0375 06
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDB595
Deutsche Bank.

Aby ten przelew został uwzględniony przez Sprzedawcę, niezbędne jest, aby Klient podał swój numer Zamówienia w referencji przelewu lub w polu do tego przeznaczonym. Numer zamówienia jest przypominany Klientowi na stronie poświęconej przelewowi SEPA.

Zamówienie będzie przetwarzane dopiero po otrzymaniu przelewu i po jego zatwierdzeniu. W związku z tym, termin wysyłki może ulec zmianie w zależności od czasu otrzymania płatności.

W przypadku płatności przelewem bankowym, dodatkowe opłaty naliczane przez bank nadawcy nie mogą być odliczone od kwoty do otrzymania.

7. WŁASNOŚĆ I PRZEKAZANIE RYZYKA

Produkty stają się własnością Klienta po zatwierdzeniu Zamówienia. W związku z tym, Klient jest jedynym odpowiedzialnym za import i wprowadzenie Produktów do kraju docelowego, który wybrał do wysyłki. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z ewentualnymi obowiązkami, które na nim ciążą z powodu importu Produktów do wyżej wspomnianego kraju docelowego.

Każde ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów jest przenoszone na Klienta Profesjonalnego od momentu przekazania własności.

Każde ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów jest przenoszone na Klienta Konsumenta w momencie, gdy ten ostatni lub osoba trzecia wyznaczona przez niego, inna niż przewoźnik proponowany przez Sprzedawcę, fizycznie przejmuje posiadanie Produktów.

Gdy Konsument lub Nieprofesjonalista powierza dostawę Produktów przewoźnikowi innemu niż ten proponowany przez Sprzedawcę, ryzyko utraty lub uszkodzenia dobra jest przenoszone na Konsumenta lub Nieprofesjonalistę w momencie przekazania dobra przewoźnikowi.

8. DOSTAWA

Dostawa Zamówienia odbywa się według wyboru Klienta, wyrażonego podczas składania Zamówienia, poprzez dostarczenie Zamówienia na adres podany przez Klienta lub na adres jednej ze Stacji Montażowych wymienionych na Stronie, którą Klient mógłby ewentualnie wybrać.

8.1 KOSZTY DOSTAWY

W przypadku części samochodowych i wszystkich innych artykułów, koszty przesyłki są wskazane w koszyku.

W przypadku opon, koszty dostawy są pokrywane przez Klienta przy zakupie dwóch (2) identycznych produktów. W przypadku zakupu pojedynczej sztuki (opony samochodowe, felga), koszty dostawy są na koszt Klienta, z wyjątkiem opon motocyklowych, gdzie koszty przesyłki są pokrywane już od pierwszej zakupionej opony.

8.2 TERMIN WYSYŁKI

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Zamówienie w maksymalnym terminie trzydziestu (30) dni od momentu zatwierdzenia Zamówienia (« Termin Wysyłki »). Klient przyjmuje bez zastrzeżeń, że żaden inny termin podany na Stronie nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy wobec Klienta.

Klient jest informowany wyłącznie dla celów informacyjnych, że dostawa odbywa się średnio między dwoma (2) a ośmioma (8) dniami roboczymi od momentu otrzymania pełnej zapłaty za Zamówienie. W przypadku wyboru kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, mogą one być dostarczone w różnych dniach, co nie może dać podstawy do jakiejkolwiek reklamacji ze strony Klienta.

Poza przypadkiem dostawy do Stacji Montażowej, Termin Wysyłki jest przerywany w następujących przypadkach:

 1. opóźnienie w płatności;
 2. błąd w adresie podanym przez Klienta;
 3. brak Klienta lub jego upoważnionego przedstawiciela do odbioru Zamówienia.

W przypadkach (i) i (ii), Termin Wysyłki zaczyna biec od momentu uregulowania incydentu płatniczego na nowy okres trzydziestu (30) dni.

W przypadku (iii), Klient i Sprzedawca (lub przewoźnik, jeśli to dotyczy) uzgodnią nową datę dostawy, na którą Klient zobowiązuje się, że on lub jego przedstawiciel będą obecni.

W przypadku niewywiązania się Sprzedawcy z obowiązku dostarczenia Zamówienia w Terminie Wysyłki, Konsument lub Nieprofesjonalista może rozwiązać Sprzedaż, jeśli po wezwaniu Sprzedawcy do dostarczenia Zamówienia w dodatkowym, rozsądnym terminie, ten nie wykonał się w tym terminie.

Sprzedaż uważa się za rozwiązane po otrzymaniu przez Sprzedawcę listu lub pisma informującego o tym rozwiązaniu, chyba że Sprzedawca wykonał się w międzyczasie.

Konsument lub Nieprofesjonalista może jednak natychmiast rozwiązać Sprzedaż:

 • kiedy Sprzedawca odmawia dostarczenia Zamówienia lub kiedy jest oczywiste, że nie dostarczy Zamówienia;
 • kiedy Sprzedawca nie wywiązuje się ze swojego obowiązku dostarczenia Zamówienia w terminie lub po upływie Terminu Wysyłki i ten termin stanowi dla Konsumenta lub Nieprofesjonalisty istotny warunek umowy. Ten istotny warunek wynika z okoliczności towarzyszących zawarciu umowy lub z wyraźnego żądania Konsumenta lub Nieprofesjonalisty przed zawarciem umowy.

Oprócz możliwości rozwiązania Sprzedaży, Konsument lub Nieprofesjonalista może skorzystać z jakiegokolwiek innego środka przewidzianego przez jego prawo krajowe.

Konsument i Nieprofesjonalista są również zachęcani do zapoznania się z Artykułem 4.5 dotyczącym rozwiązania.

Te prawa Konsumenta lub Nieprofesjonalisty nie wpływają na prawo do odszkodowania.

Gdy Sprzedaż jest rozwiązana na warunkach określonych w niniejszym Artykule, Firma zwraca Konsumentowi lub Nieprofesjonalistowi całość wpłaconych kwot, najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od daty, w której Sprzedaż została wypowiedziana.

8.3 PROBLEMY Z DOSTARCZONYMI PRODUKTAMI

Klient, jego pracownik lub przedstawiciel muszą sprawdzić zgodność stanu Produktów podczas dostawy, niezależnie od tego, czy ma miejsce ona w jego domu, czy w Stacji Montażu. Klient samodzielnie informuje i udziela instrukcji swoim pracownikom lub przedstawicielom w celu sprawdzenia zgodności Produktów.

Klient, jego pracownik lub przedstawiciel muszą zgłosić Przewoźnikowi wszelkie zastrzeżenia dotyczące Produktów podczas dostawy. Te zastrzeżenia muszą być wyraźnie i precyzyjnie wymienione na Dostawie.

Jeśli Produkty będące przedmiotem Zamówienia nie są zgodne lub jeśli otrzymana paczka jest w złym stanie, Klient może odmówić Dostawy. Następnie musi niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, kontaktując się z obsługą klienta za pomocą systemu zgłoszeń.

W przypadku braku zgodności, stosuje się postanowienia Artykułu 10.3 poniżej.

W przypadku uszkodzonej i odrzuconej przesyłki, zostanie otwarty spór z Przewoźnikiem Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Od Klienta zostanie wymagane podpisanie i datowanie zaświadczenia o uszkodzeniu przesyłki, aby móc otworzyć spór. W przypadku, gdy Dostawa miała miejsce w Stacji Montażu, Klient będzie musiał podpisać zaświadczenie w Stacji Montażu.

Termin rozwiązania sporów z Przewoźnikiem wynosi minimum dziesięć (10) dni roboczych i może trwać do czterech (4) tygodni od momentu jego otwarcia. Te terminy są podawane przez Sprzedawcę na podstawie jego doświadczenia i nie mogą być w żaden sposób wiążące.

Stosowanie niniejszych postanowień odbywa się bez uszczerbku dla wszelkich innych środków, z których Klient może korzystać zgodnie z obowiązującym prawem.

8.4 DOWÓD DOSTAWY

Przewoźnik przekazuje Klientowi lub Stacji Montażowej, w zależności od przypadku, Dowód Dostawy w zamian za podpis, który wyraźnie wskazuje na możliwość zgłoszenia zastrzeżeń, zwłaszcza w przypadku widocznych wad Produktu lub Produktów lub braku dostarczenia instrukcji obsługi.

Klient potwierdza i akceptuje, że podpis przez niego, jego pracownika lub przedstawiciela, na takim Dowodzie Dostawy stanowi niepodważalny dowód Daty Dostawy całego Zamówienia lub, w przypadku oddzielnej dostawy Produktów z tego samego Zamówienia, Produktów objętych tą dostawą.

8.5 SPECYFICZNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY NA ADRES PODANY PRZEZ KLIENTA

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Zamówienie na adres dostawy, który został podany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W tym zakresie, Klient zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy istniejący, kompletny i dokładny adres dostawy miejsca, gdzie dostawa Zamówienia jest możliwa i dozwolona.

W przypadku błędu w adresie dostawy podanym przez Klienta, każda zmiana tego adresu spowoduje koszty ponownego wysyłania. Opłaty te, wynoszące siedemdziesiąt (70) Złoty, będą obciążeniem Klienta i zostaną mu naliczone przez Sprzedawcę.

Klient gwarantuje Sprzedawcy swoją obecność na miejscu, lub obecność upoważnionej osoby lub przedstawiciela, do odbioru Zamówienia. W przeciwnym razie, Sprzedawca nie będzie mógł być odpowiedzialny za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie.

Jeśli Klient jest nieobecny podczas dostawy, powinien skontaktować się z Przewoźnikiem odpowiedzialnym za jego paczkę, aby uzgodnić nową datę dostawy lub odbiór w najbliższym depozycie.

Druga próba dostawy będzie podlegać opłacie za próbę ponownej dostawy w wysokości piętnaście (15) PLN na korzyść Sprzedawcy.

Jeżeli Klient nie skontaktuje się z Przewoźnikiem w terminie określonym przez niego, paczki zostaną odesłane z powrotem do magazynów Sprzedawcy, który powiadomi o anulowaniu Zamówienia i rozwiązaniu Sprzedaży po otrzymaniu paczki zwrotnej.

Koszty zwrotu w sto dziesięć (110) PLN za paczkę będą wyłącznie na koszt Klienta.

Koszty zwrotu oraz ewentualne koszty ponownej dostawy zostaną odliczone podczas zwrotu kosztów Zamówienia.

8.6 SPECYFICZNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY DO STACJI MONTAŻU

Sprzedawca oferuje możliwość dostarczenia Zamówienia Klienta do Stacji Montażu, aby ułatwić ewentualne dodatkowe usługi, które Klient mógłby zlecić wybranej Stacji Montażu.

W przypadku Dostawy do Stacji Montażu, Klient zobowiązuje się do odbioru Zamówienia w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od momentu powiadomienia o gotowości Zamówienia do odbioru przez Stację Montażu. Sprzedawca wyklucza wszelką gwarancję dotyczącą przechowywania Zamówienia przez Stację Montażu po tym terminie.

Przy odbiorze Zamówienia w Stacji Montażu, Klient może zlecić usługę montażu. Ta usługa jest wyłączną odpowiedzialnością Stacji Montażu, a Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sprzedawca jest całkowicie niezależny od tej umowy o świadczenie usług montażu.

W związku z tym, gdy Klient decyduje się na montaż swoich Produktów w Stacji Montażu, Sprzedawca nie będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności za usługi odbioru, przechowywania, demontażu, montażu i wyważania, które są całkowicie i wyłącznie odpowiedzialnością Stacji Montażu. Ceny montażu są ustalane według uznania Stacji Montażu bez jakiejkolwiek ingerencji Sprzedawcy.

Niezależnie od powyższego, Sprzedawca udostępnia Klientowi, wyłącznie w celach informacyjnych, cennik i inne praktyczne informacje (godziny otwarcia, maksymalna średnica montażu, itp.) przekazane przez Stacje Montażu. Sprzedawca nie gwarantuje w żaden sposób skuteczności lub dokładności tych informacji

Klient jest zobowiązany do wcześniejszego zasięgnięcia informacji na temat cen i innych praktycznych informacji w Stacji Montażu

8.7 PRODUKTY KONSYGNE

Niektóre Produkty mogą być konsygnowane. Są one oznaczone specjalnym napisem "Część konsygnacyjna na wymianę standardową" w ich karcie technicznej.

Cena Produktów konsygnacyjnych obejmuje wartość części i konsygnacji, czyli kwotę żądaną przez producenta w celu zapewnienia zwrotu starych części zamiennych do ich regeneracji i recyklingu.

Po otrzymaniu nowego Produktu, Klient musi odesłać zużyty Produkt do Sprzedawcy na adres podany przez niego do zwrotów Produktów konsygnacyjnych w ciągu maksymalnie trzydziestu (30) dni od otrzymania nowego Produktu. W przeciwnym razie Klient nie będzie mógł uzyskać żadnego zwrotu konsygnacji.

Zwracany Produkt musi być równoważny, kompletny i umieszczony w opakowaniu nowego Produktu. Koszty ponownej wysyłki są na koszt Klienta.

Po otrzymaniu zużytego Produktu, Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę konsygnacji w ciągu maksymalnie piętnastu (15) dni, pod warunkiem że zużyty Produkt jest zgodny z powyższymi wymaganiami.

Zwrot pieniędzy odbywa się za pomocą tego samego środka płatności, który został użyty przez Klienta do zakupu nowego Produktu.

9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA

9.1 UPRZYWILEJOWANY PRAWEM DO ODSTĄPIENIA

Posiadaczem prawa do odstąpienia („Posiadacz Prawa do Odstąpienia”) jest Klient Konsument, gdy Umowa jest zawierana na odległość, w wyniku telefonicznego namawiania do zakupu lub poza siedzibą firmy.

9.2 TERMIN WYCOFANIA

Posiadacz Prawa do Wycofania ma termin czternastu (14) dni (zwany dalej "Terminem Wycofania") na skorzystanie z prawa do wycofania bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, ani ponoszenia innych kosztów niż te przypomniane w niniejszym artykule.

Termin Wycofania rozpoczyna się od momentu otrzymania Produktu(-ów) przez Posiadacza Prawa do Wycofania lub przez osobę trzecią, inną niż przewoźnik, wyznaczoną przez niego. Jeżeli Umowa została zawarta poza siedzibą, Posiadacz Prawa do Wycofania może skorzystać z prawa do wycofania od momentu zawarcia Umowy.

W przypadku Sprzedaży obejmującej wiele Produktów dostarczanych osobno lub w przypadku Sprzedaży Produktu składającego się z wielu partii lub elementów, których dostawa jest rozłożona na określony okres, Termin Wycofania rozpoczyna się od momentu otrzymania ostatniego Produktu, partii lub elementu.

W przypadku Zamówienia przewidującego regularną dostawę Produktów przez określony okres, Termin Wycofania rozpoczyna się od momentu otrzymania pierwszego Produktu.

Dzień zawarcia Umowy lub dzień otrzymania Produktu nie jest liczbą w Terminie Wycofania. Termin Wycofania zaczyna biec od początku pierwszej godziny pierwszego dnia i kończy się z upływem ostatniej godziny ostatniego dnia Terminu Wycofania. Jeżeli Termin Wycofania upływa w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny lub wolny od pracy, jest on przedłużany do następnego dnia roboczego.

9.3 WYKONANIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Posiadacz Prawa do Odstąpienia informuje Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem Terminu do Odstąpienia, wypełnionego formularza dostępnego tutaj (i na końcu niniejszych warunków) lub jakiegokolwiek innego oświadczenia wyrażającego jednoznacznie jego wolę odstąpienia od umowy i wysłanego pocztą elektroniczną (https://www.oponylider.pl/kontakt).

Ciężar dowodu wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na Posiadaczu Prawa do Odstąpienia.

9.4 ZWROT PRODUKTU LUB PRODUKTÓW

Posiadacz Prawa do Odstąpienia od Umowy zwraca lub odsyła Produkt lub Produkty Sprzedawcy lub osobie wyznaczonej przez niego, bez nieuzasadnionego opóźnienia, a najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od dnia komunikacji swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca zaoferuje samodzielne odebranie Produktu lub Produktów.

Posiadacz Prawa do Odstąpienia od Umowy ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Produktów.

Posiadacz Prawa do Odstąpienia od Umowy może samodzielnie zorganizować zwrot Produktu(-ów), pokrywając bezpośrednio związane z tym koszty, lub może poprosić Sprzedawcę, pod warunkiem jego zgody, o pokrycie kosztów tego zwrotu, które zostaną następnie obciążone Posiadacza Prawa do Odstąpienia w wysokości szacowanej na sto dziesięć (110) PLN za artykuł (z zastrzeżeniem potwierdzenia przez przewoźnika).

Odpowiedzialność Posiadacza Prawa do Odstąpienia od Umowy może być związana jedynie ze spadkiem wartości Produktu lub Produktów wynikającym z manipulacji innymi niż te, które są niezbędne do ustalenia natury, cech i prawidłowego działania Produktu lub Produktów.

9.5 ZWROT PIENIĘDZY

Gdy prawo do odstąpienia jest wykorzystywane, Sprzedawca zwraca Uprawnionemu do Prawa Odstąpienia całość wpłaconych kwot, w tym koszty dostawy, bez nieuzasadnionej zwłoki i najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Uprawnionego do Prawa Odstąpienia o odstąpieniu od umowy.

Niezależnie od powyższego, gdy Sprzedawca nie proponuje samodzielnego odbioru Produktu(-ów), Sprzedawca może odroczyć zwrot pieniędzy do momentu odbioru Produktu(-ów) lub do momentu, w którym Uprawniony do Prawa Odstąpienia dostarczy dowód wysyłki Produktu(-ów), przy czym za datę przyjmuje się datę pierwszego z tych zdarzeń.

Sprzedawca dokonuje tego zwrotu, korzystając z tego samego środka płatności, który został użyty przez Uprawnionego do Prawa Odstąpienia do początkowej transakcji, chyba że Uprawniony do Prawa Odstąpienia wyraził wyraźną zgodę na użycie innego środka płatności i o ile zwrot nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Uprawnionego do Prawa Odstąpienia.

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów, jeśli Uprawniony do Prawa Odstąpienia wybrał wyraźnie droższy sposób dostawy niż standardowy sposób dostawy proponowany przez Sprzedawcę.

9.6 KONSEKWENCJE

Wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy kończy obowiązek Stron do wykonania Umowy na odległość lub Umowy poza lokalem, lub do jej zawarcia, gdy Posiadacz Prawa do Odstąpienia złożył ofertę. Wykorzystanie prawa do odstąpienia od głównej Umowy na odległość lub poza lokalem automatycznie kończy wszelkie umowy dodatkowe, bez kosztów dla Posiadacza Prawa do Odstąpienia, poza tymi przewidzianymi w niniejszym artykule.

10. GWARANCJE

Wdrożenie jakiejkolwiek gwarancji przewidzianej w niniejszym Artykule musi być zażądane poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod następującym adresem URL:

https://www.oponylider.pl/kontakt

10.1 WCZESNE OSTRZEŻENIE

Klient jest zobowiązany do upewnienia się, że zamówione przez niego Produkty są zgodne z zaleceniami producenta jego pojazdu.

Klient jest również zobowiązany do przestrzegania zaleceń i rekomendacji producenta w odniesieniu do wszystkiego, co dotyczy bezpieczeństwa i niezawodności pojazdu, w szczególności rozmiaru opon i felg, pompowania i ciśnienia opon, a także warunków montażu i przechowywania opon.

Żadna z gwarancji określonych w niniejszym artykule nie uwzględnia wad wynikających z błędu montażu, ani normalnego zużycia Produktów, ani konsekwencji wynikających z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania Produktów, ani uszkodzenia Produktów z powodu zaniedbania przez Klienta lub jednego z jego pracowników.

Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do jakiejkolwiek wady Produktów bezpośrednio spowodowanej przez usługę Stacji Montażowej wybranej przez Klienta.

10.2 GWARANCJA ZGODNOŚCI

10.2.1 Zgodność Produktów

Sprzedawca dostarcza Klientowi Konsumentowi Produkty, które spełniają wymagania określone w Artykule 10.2.2, 10.2.3 i 10.2.4.

10.2.2 Subiektywne kryteria zgodności

Aby były zgodne z umową Sprzedaży, Produkty muszą w szczególności, w razie potrzeby:

 • odpowiadać opisowi, typowi, ilości i jakości oraz prezentować funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i inne cechy, jak przewidziano w umowie Sprzedaży ;
 • być dostosowane do konkretnego celu poszukiwanego przez Konsumenta, który ten ostatni przekazał Sprzedawcy najpóźniej w momencie zawarcia umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował ;
 • być dostarczane ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi instrukcjami, w szczególności instalacyjnymi, jak przewidziano w umowie Sprzedaży; i
 • być dostarczane z aktualizacjami, jak przewidziano w umowie Sprzedaży.
10.2.3 Obiektywne kryteria zgodności

(i) Oprócz spełnienia wszystkich wymagań zgodności przewidzianych w umowie, Produkty muszą:

 1. być dostosowane do celów, do których zwykle służą dobra tego samego typu, uwzględniając, jeśli to konieczne, wszelkie przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego obowiązującego, a także wszystkie istniejące normy techniczne lub, w przypadku braku takich norm technicznych, specyficzne kody postępowania obowiązujące w danym sektorze;
 2. w razie potrzeby, prezentować jakość próbki lub modelu, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi tej próbki lub modelu;
 3. w razie potrzeby, być dostarczone z akcesoriami, w tym opakowaniem i instrukcjami instalacji lub innymi instrukcjami, których Konsument może rozsądnie oczekiwać, że otrzyma; i
 4. być w ilości i prezentować cechy i inne charakterystyki, w tym pod względem trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, typowe dla dóbr tego samego typu i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę naturę Produktów i uwzględniając wszelkie publiczne oświadczenia dokonane przez Sprzedawcę lub inne osoby znajdujące się wyżej w łańcuchu transakcji lub w imieniu Sprzedawcy lub takich osób, w tym producenta, zwłaszcza w reklamach lub na etykiecie.

(ii) Sprzedawca nie jest związany publicznymi oświadczeniami, o których mowa w punkcie (i), litera d), jeśli udowodni:

 1. że nie miał i nie mógł rozsądnie mieć świadomości o danym publicznym oświadczeniu;
 2. że w momencie zawarcia umowy, publiczne oświadczenie zostało skorygowane w ten sam sposób, w jaki zostało złożone, lub w sposób porównywalny; lub
 3. że decyzja o zakupie Produktów nie mogła być wpływana przez publiczne oświadczenie.

(iii) Nie ma mowy o braku zgodności w sensie punktu (i), jeśli w momencie zawarcia umowy Sprzedaży, Konsument został specjalnie poinformowany, że pewna cecha Produktów odbiega od obiektywnych kryteriów zgodności przewidzianych w punkcie (i) i że Konsument wyraźnie i oddzielnie zaakceptował to odstępstwo podczas zawierania umowy Sprzedaży.

10.2.4 Nieprawidłowa instalacja Produktów

Każda niezgodność wynikająca z nieprawidłowej instalacji Produktów uważa się za niezgodność Produktów, jeśli:

 1. instalacja jest częścią umowy Sprzedaży i została przeprowadzona przez Sprzedawcę lub pod jego odpowiedzialnością; lub
 2. instalacja, która miała być przeprowadzona przez Konsumenta, została przeprowadzona przez niego, a nieprawidłowa instalacja wynika z braków w instrukcjach instalacyjnych dostarczonych przez Sprzedawcę.
10.2.5 Odpowiedzialność Sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wszelkie niezgodności, które istniały w momencie dostawy Produktu i które pojawiają się w ciągu dwóch (2) lat od tego momentu, bez uszczerbku dla dłuższego terminu przewidzianego przez krajowe prawo Konsumenta, do którego ten ostatni jest zachęcany do konsultacji.

10.2.6 Ciężar dowodu

Każda niezgodność, która pojawia się w ciągu jednego (1) roku od momentu, kiedy Produkty zostały dostarczone, jest przypuszczana, że istniała w momencie dostawy Produktów, chyba że dowiedziono inaczej lub chyba że to przypuszczenie jest niezgodne z naturą Produktów lub naturą niezgodności. Powyższy termin stosuje się bez uszczerbku dla dłuższego terminu przewidzianego przez krajowe prawo Konsumenta, do którego ten ostatni jest zachęcany do konsultacji.

10.2.7 Powiadomienie

Krajowe prawo Konsumenta może przewidywać, że aby skorzystać z jego praw, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o niezgodności w określonym terminie od daty, kiedy stwierdził tę niezgodność. Konsumenta zachęca się do zapoznania się z krajowym prawem w tym zakresie.

10.2.8 Środki prawne Konsumenta w przypadku niezgodności z umową

(i) W przypadku niezgodności z umową, Konsument ma prawo do doprowadzenia Produktów do stanu zgodnego z umową, do proporcjonalnego obniżenia ceny lub do rozwiązania Umowy Sprzedaży, na warunkach określonych w niniejszym artykule.

(ii) Aby doprowadzić Produkty do stanu zgodnego z umową, Konsument może wybrać między naprawą a wymianą, chyba że wybrany środek jest niemożliwy do zastosowania lub, w porównaniu z innym środkiem, nakładałby na Sprzedawcę koszty, które byłyby nieproporcjonalne, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, w szczególności:

 1. wartość, jaką Produkty miałyby w przypadku braku niezgodności z umową;
 2. znaczenie niezgodności z umową; i
 3. możliwość skorzystania z innego środka bez poważnych niedogodności dla Konsumenta.

(iii) Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktów do stanu zgodnego z umową, jeżeli naprawa i wymiana okazałyby się niemożliwe lub gdyby nakładały na niego koszty, które byłyby nieproporcjonalne, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, w szczególności te wymienione w punkcie (ii), punkty a) i b).

(iv) Konsument ma prawo do proporcjonalnego obniżenia ceny zgodnie z Artykułem 10.2.10, lub do rozwiązania umowy Sprzedaży zgodnie z artykułem 10.2.11, w każdym z następujących przypadków:

 1. Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany, lub, jeżeli to ma zastosowanie, nie dokonał naprawy lub wymiany zgodnie z Artykułem 10.2.8, (ii) i (iii), lub Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktów do stanu zgodnego z umową zgodnie z punktem (iii) niniejszego artykułu;
 2. niezgodność z umową pojawia się pomimo próby Sprzedawcy doprowadzenia Produktów do stanu zgodnego z umową;
 3. niezgodność z umową jest na tyle poważna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub natychmiastowe rozwiązanie umowy Sprzedaży; lub
 4. Sprzedawca oświadczył, lub wynika to wyraźnie z okoliczności, że Sprzedawca nie doprowadzi Produktów do stanu zgodnego z umową w rozsądnym czasie lub bez poważnych niedogodności dla Konsumenta.

(v) Konsument nie ma prawa do rozwiązania umowy, jeżeli niezgodność z umową jest tylko drobna. Ciężar dowodu co do tego, czy niezgodność z umową jest drobna, czy nie, spoczywa na Sprzedawcy.

(vi) Konsument ma prawo zawiesić płatność salda ceny lub jej części, dopóki Sprzedawca nie wywiąże się z obowiązków, które na nim ciążą na mocy gwarancji. Szczególne warunki korzystania z prawa do zawieszenia płatności mogą być przewidziane w prawie krajowym Konsumenta, do którego konsultacji Konsument jest zachęcany.

(vii) Prawo krajowe Konsumenta może regulować kwestię, czy i w jakim zakresie fakt, że Konsument przyczynił się do niezgodności z umową, wpływa na jego prawo do środków prawnych. Konsument jest zatem zachęcany do skonsultowania swojego prawa krajowego w tym zakresie.

10.2.9 Naprawa lub wymiana Produktów

(i) Naprawa lub wymiana jest przeprowadzana:

 1. bezpłatnie;
 2. w rozsądnym czasie od momentu, kiedy Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o niezgodności z umową; i
 3. bez poważnych niedogodności dla Konsumenta, biorąc pod uwagę charakter Produktów i zamierzony przez Konsumenta sposób ich użycia.

(ii) Gdy konieczne jest usunięcie niezgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę Produktów, Konsument udostępnia Produkty Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera zastąpione Produkty na swój koszt.

(iii) Gdy naprawa wymaga demontażu Produktów, które zostały zainstalowane zgodnie z ich naturą i przeznaczeniem przed pojawieniem się niezgodności z umową, lub gdy te Produkty muszą być wymienione, obowiązek naprawy lub wymiany Produktów obejmuje demontaż Produktów niezgodnych z umową i instalację Produktów zastępczych lub naprawionych Produktów, lub pokrycie kosztów demontażu i instalacji.

(iv) Konsument nie jest zobowiązany do płacenia za normalne użytkowanie zastąpionych Produktów w okresie poprzedzającym ich wymianę.

10.2.10 Obniżenie ceny

Obniżenie ceny jest proporcjonalne do różnicy między wartością Produktów otrzymanych przez Konsumenta a wartością, jaką miałyby Produkty, gdyby były zgodne.

10.2.11 Rozwiązanie Sprzedaży

(i) Konsument wykonuje swoje prawo do rozwiązania Sprzedaży, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o skorzystaniu z prawa do rozwiązania umowy Sprzedaży.

(ii) Gdy brak zgodności dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych na mocy umowy Sprzedaży i istnieje powód do rozwiązania umowy sprzedaży na mocy Artykułu 10.2.7, Konsument może skorzystać ze swojego prawa do rozwiązania umowy Sprzedaży tylko w odniesieniu do tych Produktów, i w odniesieniu do każdego innego Produktu, który nabył jednocześnie z Produktami niezgodnymi, jeśli nie można rozsądnie oczekiwać od Konsumenta, że zgodzi się zatrzymać tylko Produkty zgodne.

(iii) Gdy Konsument korzysta ze swojego prawa do rozwiązania umowy Sprzedaży w całości lub, zgodnie z (ii), w odniesieniu do niektórych Produktów dostarczonych na mocy umowy Sprzedaży:

 1. konsument zwraca Produkty Sprzedawcy na koszt tego ostatniego; i
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę zapłaconą za Produkty po otrzymaniu Produktów lub dowodu ich zwrotu dostarczonego przez Konsumenta.

W celach niniejszego ustępu, krajowe prawo Konsumenta może przewidywać warunki zwrotu i zwrotu kosztów. Konsument jest zatem zobowiązany do zapoznania się z krajowym prawodawstwem w tym zakresie.

10.3 GWARANCJA NA WADY UKRYTE

Bez uszczerbku dla gwarancji zgodności z prawem, o której mowa w artykule 10.2, Klient Konsument może korzystać z krajowych przepisów, które nie regulują specyficznie umów konsumenckich i przewidują specjalne środki zaradcze dla niektórych typów wad, które nie były widoczne w momencie zawarcia umowy sprzedaży, a mianowicie krajowych przepisów, które mogą ustalać specjalne zasady dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady ukryte. Konsument jest zachęcany do zapoznania się z krajowym prawodawstwem w tym zakresie.

Klient Profesjonalny lub Nieprofesjonalny korzysta z ewentualnych gwarancji przewidzianych prawem andorskim.

10.4 GWARANCJA HANDLOWA

Sprzedawca proponuje Klientowi dołączenie do swojego Zamówienia, na pewnych warunkach, gwarancji handlowej zwanej "Gwarancja Opon Plus" za pośrednictwem umowy gwarancji handlowej, która jest dostępna tutaj.

Ta gwarancja handlowa stosuje się bez uszczerbku dla prawa Konsumenta do korzystania z gwarancji zgodności z prawem, o której mowa w artykule 10.2, lub z krajowych przepisów dotyczących gwarancji na wady ukryte, o których mowa w artykule 10.3.

W przypadku, gdy Profesjonalista lub Nieprofesjonalista zdecyduje się na gwarancję handlową, ta ostatnia stosuje się bez uszczerbku dla prawa Profesjonalisty lub Nieprofesjonalisty do korzystania z ewentualnych gwarancji przewidzianych prawem andorskim.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Chyba że niewykonanie zobowiązania przez jedną ze stron jest ostateczne, odszkodowanie jest należne tylko wtedy, gdy strona dłużna została wcześniej wezwana do wykonania zobowiązania w rozsądnym terminie. Strona dłużna jest skazana, jeśli to konieczne, na zapłatę odszkodowania albo z tytułu niewykonania zobowiązania, albo z tytułu opóźnienia w wykonaniu, jeśli nie udowodni, że wykonanie zostało uniemożliwione przez przypadek Siły Wyższej. Strona dłużna będzie zobowiązana tylko do zapłaty odszkodowania, które było przewidziane lub mogło być przewidziane podczas zawarcia Umowy, chyba że niewykonanie jest wynikiem ciężkiego błędu lub działania złośliwego. Nawet w przypadku, gdy niewykonanie Umowy wynika z ciężkiego błędu lub działania złośliwego, odszkodowanie obejmuje tylko to, co jest bezpośrednim i natychmiastowym skutkiem niewykonania.

12. UBEZPIECZENIE

Sprzedawca jest ubezpieczony na podstawie swojej odpowiedzialności zawodowej wynikającej z jego działalności i wynikającej z szkód cielesnych, materialnych i niematerialnych spowodowanych osobom trzecim przed lub po dostarczeniu produktu lub zakończeniu świadczenia usług.

To ubezpieczenie zostało zawarte z firmą AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Francja).

Zakres geograficzny tego ubezpieczenia obejmuje cały świat z wyjątkiem (i) działalności prowadzonej przez placówki lub stałe instalacje, znajdujące się poza Francją, Andorą i Monako; (ii) eksportu do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady; (iii) usług lub prac wykonywanych przez ubezpieczonego lub na jego rzecz na terytoriach Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady, w tym organizacji targów, wystaw lub ekspozycji.

13. SIŁA WYŻSZA

W przypadku Siły Wyższej, która skutkuje trwałym uniemożliwieniem wykonania zobowiązań przez Stronę dłużną, Umowa jest rozwiązana z mocy prawa, a Strony są zwolnione z ich obowiązków.

W przypadku Siły Wyższej, która skutkuje tymczasowym uniemożliwieniem wykonania zobowiązań, wykonanie zobowiązania jest zawieszone, chyba że wynikające z tego opóźnienie uzasadnia rozwiązanie Umowy.

Niemożność wykonania zobowiązania umownego przez jedną ze Stron zwalnia tę Stronę w odpowiednim zakresie, jeżeli wynika to z przypadku Siły Wyższej i jest ostateczne, chyba że zgodziła się na to lub została wcześniej wezwana do zapłaty.

14. DANE O CHARAKTERZE OSOBOWYM

Dane o charakterze osobowym zbierane przez Sprzedawcę na temat Klienta w ramach Sprzedaży są przetwarzane automatycznie, a Sprzedawca jest jedynym, który określa środki i cel przetwarzania i jest w tym zakresie odpowiedzialny za to przetwarzanie na mocy artykułu 3.4 andorskiej ustawy 15/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie danych osobowych (zwanej dalej "LQPD").

Klient jest zaproszony do zapoznania się z Polityką Prywatności i stroną Cookie na Stronie, aby dowiedzieć się, w jakich warunkach dane o charakterze osobowym są przetwarzane i przechowywane przez Sprzedawcę.

15. DOKUMENTY UMOWNE

Umowa składa się z następujących dokumentów umownych:

 1. z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży;
 2. z Zamówienia;
 3. z Listu Przewozowego;
 4. z Faktury Sprzedaży.

W przypadku sprzeczności lub rozbieżności między postanowieniami dwóch dokumentów, postanowienie dokumentu wyższego w hierarchii będzie miało pierwszeństwo (np.: Faktura Sprzedaży ma pierwszeństwo przed Listem Przewozowym; List Przewozowy ma pierwszeństwo przed Zamówieniem; Zamówienie ma pierwszeństwo przed OWS).

Żadna wzmianka wprowadzona przez Klienta, jego pracownika lub przedstawiciela, na Liście Przewozowym inna niż jego podpis, nie będzie uważana za umowną bez akceptacji Sprzedawcy.

Wszystkie powyższe dokumenty umowne stanowią całość zobowiązań istniejących między Stronami. Te dokumenty umowne zastępują i anulują wszelkie wcześniejsze zobowiązania ustne lub pisemne dotyczące Sprzedaży.

Strony zgodziły się na ponoszenie ryzyka wszelkich nieprzewidzianych zmian okoliczności, które uczyniłyby wykonanie zobowiązań każdej ze Stron na mocy Umowy zbyt kosztownym.

16. TYTUŁY

Tytuły używane w OWS są dostarczane tylko dla wygody i nie powinny wpływać na sens lub strukturę postanowień OWS.

W przypadku trudności z interpretacją dowolnego z tytułów znajdujących się na początku klauzul, i dowolnej z klauzul, tytuły zostaną uznane za nieistniejące.

17. WAŻNOŚĆ

Jeśli jedno lub więcej postanowień CGV zostanie uznane za nieważne, niepisane lub niezobowiązujące na mocy prawa, regulaminu lub na skutek ostatecznej decyzji właściwego organu sądowego, to postanowienie lub postanowienia powinny być uważane za oddzielne od CGV. Pozostałe postanowienia CGV będą uważane za ważne i pozostaną w mocy, chyba że jedna ze Stron wykaże, że anulowane postanowienie lub postanowienia mają zasadniczy i decydujący charakter, bez którego nie zawarłaby umowy.

18. TOLERANCJE

Fakt, że jedna ze Stron nie korzysta z naruszenia przez drugą Stronę jakiegokolwiek z jej obowiązków wynikających z Umowy, nie może być interpretowany jako rezygnacja z wykonania zobowiązania w przypadku braku zapisu.

19. KARTA MODERACJI

Karta moderacji opinii online Sprzedawcy jest dostępna tutaj.

20. REKLAMACJA

W przypadku reklamacji, Klient jest zobowiązany skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą formularza dostępnego tutaj.

W ramach każdej reklamacji, Klient jest zobowiązany podać numer swojego Zamówienia.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na każdą reklamację w jak najkrótszym czasie.

Możliwość złożenia reklamacji przez Klienta nie wpływa na jego prawo do zwrócenia się do mediatora konsumenckiego na warunkach określonych w Artykule 21 lub do dowolnego właściwego sądu.

21. MEDIACJA

Na podstawie artykułu 14.1 Rozporządzenia (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r., jesteś informowany o możliwości skorzystania z platformy Rozwiązania Sporów Online (RLL) udostępnionej przez Komisję Europejską i dostępnej pod następującym adresem: Rozwiązanie Sporów Online.

22. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Stosunki umowne między Sprzedawcą a Klientem Konsumentem znajdującym się na terytorium Unii Europejskiej są regulowane przez prawo państwa członkowskiego, na terenie którego ten ostatni jest zlokalizowany, jeśli chodzi o jego ochronę na mocy prawa konsumenckiego tego państwa członkowskiego.

Dane dotyczące Zamówienia są przetwarzane komputerowo przez maltańską placówkę Sprzedawcy, więc prawo maltańskie będzie miało zastosowanie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Jeśli chodzi o wszelkie inne kwestie nieobjęte dwoma powyższymi postanowieniami, prawo andorskie będzie stosowane pomocniczo.

LiveChat
Whatsapp Messenger