1. Zasady ogólne
 2. Co to jest definicja terminów pisanych wielką literą?
 3. Jaki jest cel Karty?
 4. Jakie dane są gromadzone?
 5. Dlaczego Twoje dane są wykorzystywane?
 6. Jak długo przechowywane są Twoje dane?
 7. Komu udostępniane są Twoje dane?
 8. Czy Twoje Dane są przekazywane poza Unię Europejską?
 9. Jak chronione są Twoje dane?
 10. Jakie są twoje prawa?
 11. W jaki sposób AD Tyres gromadzi dane o osobach niepełnoletnich?
 12. Co z plikami cookie i podobnymi technologiami śledzenia?
 13. W jaki sposób będziesz informowany o zmianach w Karcie?
 14. Jak się z nami skontaktować?

1. ZASADY OGÓLNE

Firma AD Tyres International SLU, spółka prawa andorskiego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale 1.000.000 euro, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek Andory pod numerem 16339, z siedzibą przy C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Księstwo Andory), e-mail: dpo@adtyre.com, tel.: +376 810 888, (zwana dalej "AD Tyres") prowadząc działalność w zakresie handlu elektronicznego, oferuje sprzedaż opon i produktów pokrewnych za pośrednictwem strony internetowej https://www.oponylider.pl/ (zwanej dalej "Stroną").

W ramach tej działalności AD Tyres może gromadzić online lub telefonicznie Dane, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują klientów, użytkowników Strony lub osoby trzecie (zwanych dalej nieodmiennie "Podmiotami Danych" lub "Państwem") oraz przeprowadzić jedno lub więcej Przetwarzań tych Danych. Gromadzenie przez AD Tyres Danych Podmiotów danych nigdy nie odbywa się pośrednio, tj. ze źródła osób trzecich.

AD Tyres, którego dane kontaktowe są wymienione powyżej, jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych w zakresie, w jakim określa cele i sposoby tego Przetwarzania.

W przypadku niektórych Danych bankowych, AD Tyres dzieli odpowiedzialność za ich przetwarzanie z GoCardless SAS, uproszczoną spółką akcyjną zarejestrowaną w paryskim Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem 834422180, której siedziba znajduje się przy 7 rue de Madrid w Paryżu (75008). Dalsze informacje o tym, jak GoCardless obchodzi się z Twoimi Danymi bankowymi oraz o Twoich prawach do ochrony danych, są dostępne tutaj.

W odniesieniu do niektórych danych przeglądania gromadzonych przez pliki cookie, AD Tyres dzieli odpowiedzialność za ich przetwarzanie z firmami trzecimi, których lista i dalsze szczegóły znajdują się na stronie poświęconej plikom cookie.

AD Tyres zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej "GDPR") wyznaczył inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe znajdują się na stronie dpo@adtyres.com.

Dane zbierane przez AD Tyres są w szczególności przetwarzane przez oddział AD Tyres mający siedzibę na terytorium Malty, a mianowicie AD TYRES INTERNATIONAL EU, zarejestrowany pod numerem OC 1277, którego siedziba znajduje się pod adresem Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Te Przetworzenia Danych są zatem uważane za prowadzone na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z motywem 22 i art. 3.1 GDPR i podlegają tym przepisom.

Ponadto do Przetwarzania Danych ma zastosowanie Maltańska Ustawa o Ochronie Danych 2018 (Cap 586) na mocy sekcji 4(2)(a) tej ustawy.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności (dalej "Polityka") i przyjęcia do wiadomości jej treści.

2. JAKA JEST DEFINICJA TERMINÓW PISANYCH WIELKĄ LITERĄ?

Wyrazy lub wyrażenia rozpoczynające się wielką literą mają definicję określoną poniżej.

Opony AD
oznacza przedsiębiorstwo określone wart. 1 akapit pierwszy.
Karta
ma definicję określoną wart. 1.
Konto klienta
to konto, które każdy klient może założyć ze strony https://www.oponylider.pl/moje-konto/.
Dane
oznacza wszelkie dane osobowe, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przy czym przyjmuje się, że osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, lub co najmniej jednego czynnika charakterystycznego dla jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.
Dane bankowe
ma definicję określoną wart. 4.
Dane dotyczące zamówienia
ma definicję określoną wart. 4.
Dane nawigacyjne
ma definicję określoną wart. 4.
Dane techniczne
ma definicję określoną wart. 4.
Osoba(y) zainteresowana(e)
ma definicję określoną wart. 1.
Produkt(y)
oznacza oponę lub powiązane z nią produkty (felgi, łańcuchy itp.) oferowane do sprzedaży przez AD Tyres na Stronie.
GDPR
ma definicję określoną wart. 1.
Strona internetowa
ma definicję określoną wart. 1.
Zabieg(i)
oznacza jakąkolwiek operację lub zestaw operacji wykonywanych lub niewykonywanych przy użyciu zautomatyzowanych procesów i stosowanych w odniesieniu do Danych, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, ekstrakcja, konsultowanie, wykorzystywanie, przekazywanie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę udostępniania, uzgadnianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Ty
ma definicję określoną wart. 1.

3. JAKI JEST CEL STATUTU?

Niniejsza Polityka Prywatności jest udostępniana Państwu w momencie zbierania Państwa Danych w celu zapewnienia pełnej przejrzystości Przetwarzania Państwa Danych dokonywanego przez AD Tyres poprzez dostarczenie zwięzłych, łatwo dostępnych, zrozumiałych informacji sformułowanych w jasny i prosty sposób.

W przypadku, gdy którakolwiek z informacji nie jest wystarczająco jasna, zapraszamy do kontaktu z nami w dogodnym dla Państwa terminie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dpo@adtyre.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj.

Karta ma zastosowanie do Państwa Danych gromadzonych i przetwarzanych przez AD Tyres w kontekście następujących działań i dla których AD Tyres jest Administratorem Danych:

 • Korzystanie przez Państwa z Witryny, w tym przeglądanie jej zawartości;
 • utworzenie i korzystanie z Konta Klienta za pośrednictwem Witryny;
 • zakupu Produktów oferowanych przez AD Tyres za pośrednictwem Strony; lub
 • każdy kontakt z obsługą klienta.

Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do żadnego innego Przetwarzania Danych dokonywanego w kontekście innym niż opisany powyżej i dla którego AD Tyres nie jest Administratorem Danych.

4. JAKIE DANE SĄ GROMADZONE?

DANE ZEBRANE NA WYRAŹNE ŻYCZENIE AD TYRES

AD Tyres wyraźnie prosi o gromadzenie Państwa danych w różnych momentach, a w szczególności podczas :

 • korzystanie z Witryny;
 • złożenie zamówienia na Stronie;
 • założenia Konta Klienta na Stronie; lub
 • wszelkiej komunikacji z obsługą klienta.

Na gromadzone dane (dalej "Dane o zamówieniach ") składają się w szczególności :

 • Twoje imię ;
 • Twoje nazwisko;
 • Twoja data urodzenia ;
 • Twój adres pocztowy ;
 • Twój adres e-mail ;
 • Twój numer telefonu ;
 • Twój kraj ;
 • Twój wewnątrzwspólnotowy numer NIP.

W celach płatniczych, te Dane gromadzone na nasze wyraźne żądanie (zwane dalej "Danymi Bankowymi ") składają się z numeru Twojej karty kredytowej, daty ważności i CVC (lub wizualnego kryptogramu znajdującego się na odwrocie karty), które są przekazywane do dostawców usług płatniczych: Checkout.com, Hipay lub Braintree.

W przypadku płatności przez usługodawcę Paypal, dane bankowe są bezpośrednio pobierane przez tę firmę od Państwa podczas tworzenia konta. Firma Paypal jest następnie wyłącznie odpowiedzialna za przetwarzanie tych danych.

Korzystamy z GoCardless do zarządzania poleceniami zapłaty za pośrednictwem Państwa IBAN. Dalsze informacje o tym, jak GoCardless obsługuje Państwa dane bankowe oraz o Państwa prawach w zakresie ochrony danych osobowych są dostępne tutaj.

Niektóre Dane dotyczące zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, kraj, adres e-mail) oraz Dane bankowe są niezbędne do zawarcia umowy z AD Tyres. W związku z tym nieprzekazanie nam tych danych przez Państwa uniemożliwi sfinalizowanie zamówienia.

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE PRZEZ AD TYRES

AD Tyres może gromadzić, w szczególności podczas nawigacji na Stronie, niektóre Państwa dane automatycznie za pośrednictwem Państwa urządzenia (komputera, tabletu, telefonu komórkowego, itp.). Dane te mogą być gromadzone, nawet jeśli nie zostanie złożone żadne zamówienie. Gromadzenie to odbywa się zazwyczaj za pomocą plików cookies.

Na te Dane (dalej "Dane Techniczne ") składają się w szczególności :

 • Twój adres IP (numer identyfikacyjny przypisany do Twojego urządzenia w ramach jego połączenia z Internetem) ;
 • Twój adres MAC (fizyczny numer identyfikacyjny zapisany na karcie sieciowej lub interfejsie sieciowym) ;
 • Twój numer IMEI (numer identyfikacyjny telefonu komórkowego) ;
 • system operacyjny Twojego urządzenia (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS itp.);
 • Twój operator telefonii komórkowej ;
 • Twój dostawca usług internetowych ;
 • przeglądarki, której używasz (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox itp.); lub
 • strefę czasową używaną przez Twoje urządzenie.

Na Dane zbierane automatycznie poprzez urządzenie Użytkownika składają się również Dane dotyczące przeglądania stron internetowych przez Użytkownika (dalej "Dane dotyczące przeglądania "), takie jak:

 • strony, które odwiedziłeś;
 • data Państwa wizyty ;
 • czas spędzony na każdej odwiedzonej stronie;
 • linki, które aktywowałeś;
 • oferty, z którymi się konsultowałeś;
 • produkty, których szukasz;
 • złożone przez Państwa zamówienia; lub
 • Twoje nawyki konsumpcyjne związane z Produktami.

5. DLACZEGO WYKORZYSTYWANE SĄ TWOJE DANE?

Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy podstawą przetwarzania jest :

 • uzasadnienie prawne, o którym mowa w art. 6.1 GDPR (zgoda, wykonanie umowy, zgodność z obowiązkiem prawnym, ochrona żywotnych interesów, zadanie w interesie publicznym lub uzasadniony interes administratora); oraz
 • wyraźny, zgodny z prawem cel (cele ) określony przez administratora.

Poniższa tabela zawiera wykaz Przetwarzania dokonywanego przez AD Tyres wraz z celem, uzasadnieniem prawnym oraz danymi, których dotyczy każde z nich.

Dane dotyczące zlecenia
Nazwa zabiegu Cele Uzasadnienie prawne Przedmiotowe dane
Zamawianie
 • Odpowiadać na wszystkie prośby Użytkownika o złożenie zamówienia
 • Uwzględnić i zrealizować Państwa zlecenie
 • Przeprowadzenie dostawy i ewentualnie montażu
Umowa
 • Dane dotyczące zamówienia
Jednorazowa transakcja kartą kredytową
 • Realizacja płatności za zamówienie
 • Zarządzanie odrzuconymi transakcjami bankowymi
Umowa
 • Dane bankowe (CB)
Ułatwienie przyszłych zakupów
 • Zapisz dane bankowe, aby ułatwić przyszłe zakupy
Zgoda
 • Dane bankowe (CB)
Polecenie zapłaty SEPA
 • Przekazanie Państwa numeru IBAN do operatora GoCardless
Umowa
 • Dane bankowe (IBAN)
Roszczenia dotyczące płatności
 • Rozpatrywanie wszelkich reklamacji od posiadacza karty kredytowej użytej do opłacenia zamówienia
Umowa
 • Dane bankowe
Serwis posprzedażowy
 • Zarządzanie reklamacjami
 • Powiadomienie o zmianie Karty lub ogólnych warunków sprzedaży
 • Zarządzanie relacjami z klientami (zapytania, komentarze i sugestie) po złożeniu zamówienia
 • Zarządzanie zwrotami
Umowa
 • Dane dotyczące zamówienia
 • Dane bankowe
Konto klienta
 • Aby ułatwić Państwu składanie kolejnych zamówień poprzez uniknięcie ponownego wprowadzania elementów już przekazanych AD Tyres
zgody
Newsletter (zawierający oferty handlowe AD Tyres)
 • Zapisz się na nasz newsletter (zawierający oferty handlowe AD Tyres)
Zgoda
 • Dane do zamówienia (adres e-mail)
Reklama ukierunkowana
 • Dostosowanie naszych przekazów reklamowych do Twoich potrzeb i przyzwyczajeń
Zgoda (cookies)
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne
Doświadczenie użytkownika
 • spersonalizowanie doświadczeń użytkownika z Witryną zgodnie z jego potrzebami i przyzwyczajeniami
 • Przyspieszenie nawigacji w Witrynie
Zgoda (cookies)
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne
Statystyki
 • Prowadzenie i analiza badań statystycznych
Uzasadniony interes (1) i zgoda (cookie)
 • Dane dotyczące zamówienia
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne
Jakość
 • Do analizy problemów technicznych występujących podczas korzystania z Serwisu
 • Wykrywanie anomalii w systemie informatycznym
Uzasadniony interes (2)
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne
Oszustwo
 • Wykrywanie fałszerstw i oszustw technologicznych
Uzasadniony interes (3)
 • Dane dotyczące zamówienia
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne

(1 ) Prawnie uzasadnionym interesem AD Tyres jest możliwość oceny i doskonalenia się dzięki narzędziu statystycznemu.

(2 ) Prawnie uzasadnionym interesem AD Tyres jest zapewnienie jakości świadczonych przez nią usług.

(3 ) Prawnie uzasadnionym interesem AD Tyres jest zapobieganie oszustwom.

6. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE?

AD Tyres stawia sobie za punkt honoru przechowywanie Państwa danych w formie umożliwiającej ich identyfikację przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, w jakich są przetwarzane.

Poniższa tabela przedstawia okresy przechowywania dla każdego rodzaju Danych w zależności od Przetwarzania, do którego są wykorzystywane.

Dane Leczenie Okres trwałości w aktywnej bazie (1) Pośredni okres przechowywania (2)
Dane dotyczące zamówienia Zamawianie 3 lata od ostatniego zamówienia n/d*
Serwis posprzedażowy 3 lata od ostatniego zamówienia nie dotyczy
Konto klienta 3 lata od ostatniego podłączenia do Konta Klienta lub do momentu wycofania zgody, jeśli nastąpi to wcześniej nie dotyczy
Newsletter Do czasu rezygnacji z subskrypcji lub 3 lata od ostatniego logowania do Konta Klienta, jeśli nastąpi to wcześniej nie dotyczy
Statystyki 3 lata od ostatniego zamówienia nie dotyczy
Oszustwo nie dotyczy 5 lat od zebrania danych, których to dotyczy
Dane bankowe (3) Transakcja (CB) Do czasu pełnej zapłaty za zamówienie nie dotyczy
Roszczenia dotyczące płatności nie dotyczy 13 miesięcy od daty obciążenia
lub
15 miesięcy w przypadku odroczonej płatności
Serwis posprzedażowy Do upływu okresu, w którym AD Tyres zobowiązuje się zwrócić Państwu pieniądze za zamówienie (w szczególności okresu na odstąpienie od umowy lub okresu na anulowanie zamówienia) nie dotyczy
Polecenie zapłaty SEPA (IBAN) Czas przekazania IBAN do GoCardless nie dotyczy
Ułatwienie kolejnych zakupów (CB) Do czasu wycofania zgody lub upływu ważności karty bankowej, jeśli nastąpi to wcześniej nie dotyczy
Dane techniczne Reklama ukierunkowana Zobacz Ciastka nie dotyczy
Doświadczenie użytkownika
Jakość
Statystyki
Oszustwo
Dane nawigacyjne Reklama ukierunkowana Zobacz Ciastka nie dotyczy
Doświadczenie użytkownika
Jakość
Statystyki
Oszustwo

*n/a oznacza nie dotyczy.

(1 ) Aktywne przechowywanie to przechowywanie danych w bazie danych wykorzystywanej do celów danego Przetwarzania.

(2) Archiwizacja pośrednia polega na przechowywaniu Danych w warunkach ograniczonego dostępu (i) albo w specjalnej bazie archiwalnej oddzielonej od bazy aktywnej, z dostępem ograniczonym tylko do tych osób, które mają interes w uzyskaniu wiedzy o nich z racji pełnionej funkcji, (ii) albo w bazie aktywnej, pod warunkiem że zarchiwizowane Dane są wyodrębnione poprzez separację logiczną (zarządzanie prawami dostępu i upoważnieniami), aby były niedostępne dla osób, które nie mają już interesu w ich przetwarzaniu.

(3) Dane bankowe nie są nigdy przechowywane przez AD Tyres, ale przez partnerów płatności (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless w zależności od przypadku).

7. KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ TWOJE DANE?

AD Tyres może udostępniać niektóre Państwa Dane innym podmiotom wymienionym poniżej. W każdym przypadku AD Tyres będzie udostępniać te Dane wyłącznie w zakresie ściśle niezbędnym do zapewnienia celu (celów) przetwarzania Państwa Danych przez AD Tyres lub do zapewnienia precyzyjnego i zgodnego z prawem celu (celów) określonego przez niniejszego odbiorcę.

PODMIOTY Z GRUPY, DO KTÓREJ NALEŻY AD TYRES

AD Tyres może udostępnić niektóre Państwa dane innym podmiotom z grupy, do której należy AD Tyres, w celu lepszego poznania Państwa. Te inne podmioty podlegają zobowiązaniom podobnym do zobowiązań AD Tyres w zakresie ochrony Państwa Danych.

PODWYKONAWCÓW I USŁUGODAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI

AD Tyres może udostępniać niektóre Państwa Dane podwykonawcom i/lub zewnętrznym usługodawcom wykorzystywanym w kontekście dostarczania produktów i usług AD Tyres za pośrednictwem Strony. Udostępnienie Państwa Danych tym podmiotom jest wymagane w celu realizacji Państwa zamówienia. AD Tyres udostępnia tym podmiotom wyłącznie dane ściśle niezbędne do wykonania powierzonej im misji, po uprzednim upewnieniu się na podstawie umowy, że zobowiązania tych podmiotów w zakresie ochrony Państwa Danych są równie wysokie, jak te przyjęte w niniejszej Karcie.

Są to przede wszystkim następujące podmioty:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (outsourcing technologiczny)
 • OVH (hosting stron internetowych)
 • HOTJAR (cookie analityczne)
 • GOOGLE (reklamowe pliki cookie)
 • MICROSOFT (reklamowe pliki cookie)
 • CHECKOUT.COM (dostawca usług płatniczych)
 • HIPAY (dostawca usług płatniczych)
 • BRAINTREE (dostawca usług płatniczych)
 • GOCARDLESS (dostawca usług płatniczych)
 • PAYPAL (dostawca usług płatniczych)
 • DPD (dostawca usług dostawy)
 • GLS (dostawca usług dostawy)
 • UPS (dostawca usług dostawy)
 • DHL (dostawca usług dostawy)
 • SEUR (dostawca usług dostawy)
 • CHRONOPOST (dostawca usług dostawy)
 • BOOMERANG (dostawca usług dostawy)
 • TNT (dostawca usług dostawy)

Są to również garaże partnerskie, których listę można znaleźć tutaj.

WYJĄTKOWE PRZYPADKI

AD Tyres może wyjątkowo udostępnić Państwa Dane w następujących przypadkach: (i) w kontekście połączenia, przejęcia całości lub części AD Tyres, przeniesienia aktywów lub innej podobnej transakcji, (ii) gdy takie udostępnienie jest wymagane przez prawo, przepisy, właściwy organ sądowy lub administracyjny ; lub (iii) w celu ochrony praw i/lub bezpieczeństwa osoby fizycznej, zapobiegania lub podejmowania działań dotyczących nielegalnych lub podejrzewanych nielegalnych działań lub w celu obrony praw, własności i bezpieczeństwa strony internetowej AD Tyres; (iv) w celu wykonania i zabezpieczenia zobowiązań podjętych przez AD Tyres w Państwa interesie w ramach niniejszej Karty.

8. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

Twoje Dane są przetwarzane i przechowywane przede wszystkim na terytorium Malty, która znajduje się w Unii Europejskiej.

Dostęp do tych Danych ma jednak firma AD Tyres z siedzibą w Księstwie Andory, poza Unią Europejską.

Decyzją z dnia 19 października 2010 roku Komisja Europejska uznała, że Andora zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej.

Ponadto AD Tyres nie może wykluczyć, że Państwa Dane mogą zostać przekazane do innych terytoriów poza Unią Europejską (UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), a w szczególności do terytoriów, w których poziom ochrony danych osobowych jest niższy niż w Unii Europejskiej.

W tym ostatnim przypadku AD Tyres zobowiązuje się do sprawdzenia istnienia środków lub podjęcia odpowiednich działań w celu zapewnienia zadowalającego poziomu ochrony Państwa Danych, takich jak :

 • decyzja o adekwatności wydana przez Komisję Europejską w danym kraju;
 • Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez organ nadzorczy, którym podlega odbiorca i o których kopię możesz nas poprosić, jeśli zostały formalnie podpisane;
 • wewnętrzne przepisy firmy;
 • zatwierdzony kodeks postępowania lub zatwierdzony system certyfikacji (w tym wiążące i możliwe do wyegzekwowania zobowiązanie odbiorcy spoza UE do stosowania odpowiednich zabezpieczeń);
 • porozumienie administracyjne lub prawnie wiążący i wykonalny tekst sporządzony w celu umożliwienia współpracy między władzami publicznymi.

W odniesieniu do tych głównych partnerów AD Tyres, poniżej przedstawiono kraje przeznaczenia danych i przyjęte odpowiednie zabezpieczenia.

Odbiorcy Kraj Gwarancje
GCG Francja Unia Europejska
OVH Niemcy Unia Europejska
HOTJAR Malta Unia Europejska
GOOGLE Stany Zjednoczone Standardowa klauzula umowna i certyfikat Privacy Shield
MICROSOFT Stany Zjednoczone Standardowa klauzula umowna i certyfikat Privacy Shield
CHECKOUT.COM Zjednoczone Królestwo Decyzja o przydatności z dnia 28 czerwca 2021 r.
HIPAY Francja Unia Europejska
BRAINTREE Stany Zjednoczone Standardowa klauzula umowna i certyfikat Privacy Shield
GOCARDLESS Zjednoczone Królestwo Decyzja o przydatności z dnia 28 czerwca 2021 r.
PAYPAL Stany Zjednoczone Standardowa klauzula umowna i certyfikat Privacy Shield
DPD Francja Unia Europejska
GLS Holandia Unia Europejska
UPS Stany Zjednoczone Standardowa klauzula umowna i certyfikat Privacy Shield
DHL Niemcy Unia Europejska
SEUR Hiszpania Unia Europejska
CHRONOPOST Francja Unia Europejska
BOOMERANG Francja Unia Europejska
TNT Holandia Unia Europejska

9. JAK CHRONIONE SĄ TWOJE DANE?

AD Tyres wprowadziła odpowiednie fizyczne, techniczne, administracyjne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa Danych przed nieuprawnionym lub bezprawnym dostępem, wykorzystaniem, utratą, przypadkowym zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą lub rozpowszechnieniem.

Pomimo ciągłych starań, AD Tyres nie może zagwarantować rezultatów w zakresie bezpieczeństwa Państwa Danych i zachęca Państwa do zgłaszania wszelkich trudności, o których Państwo wiedzą.

W tym celu możesz skontaktować się z obsługą klienta, w dogodnym dla Ciebie terminie, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@adtyre.com lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego tutaj.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a polityka prywatności i warunki użytkowania Google mają zastosowanie do tej usługi.

10. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

Zgodnie z obowiązującym prawem, w odniesieniu do Państwa Danych przysługują Państwu wymienione poniżej prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych:

  Jest to możliwość uzyskania przez Państwa potwierdzenia od AD Tyres, że Dane dotyczące Państwa są lub nie są przetwarzane, jak również dostęp do wspomnianych Danych oraz do następujących informacji: cele, kategorie Danych, odbiorcy lub kategorie odbiorców, czas trwania ochrony lub kryteria określania tego czasu, Państwa prawa dotyczące tych Danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz, w stosownych przypadkach, źródło gromadzenia Danych i istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie tych Danych.

  Masz również prawo, w przypadku gdy Twoje Dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w odniesieniu do tego transferu.

  Zgodnie z prawem dostępu, AD Tyres dostarczy Użytkownikowi kopię Danych i może pobrać uzasadnioną opłatę opartą na kosztach administracyjnych za wszelkie dodatkowe kopie, których Użytkownik zażąda. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, informacje zostaną przekazane w powszechnie stosowanej formie elektronicznej, chyba że Użytkownik zażąda inaczej.

 • prawo do sprostowania swoich danych:

  to możliwość uzyskania przez Państwa od AD Opony sprostowania, tak szybko jak to możliwe, Państwa Danych, które są niedokładne lub, biorąc pod uwagę cele Przetwarzania, niekompletne (w tym celu mogą Państwo złożyć dodatkowe oświadczenie);

 • prawo do usunięcia swoich danych:

  Jest to możliwość uzyskania przez Państwa od AD Tyres usunięcia, w możliwie najkrótszym czasie, Państwa danych z jednego z następujących powodów

  • takie Dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane w inny sposób;
  • Wycofujesz swoją zgodę, na której opiera się Przetwarzanie takich Danych, pod warunkiem, że nie istnieje inna podstawa prawna dla takiego Przetwarzania;
  • Wnosisz sprzeciw wobec Przetwarzania tych Danych na warunkach określonych poniżej w zakresie Twojego prawa do sprzeciwu;
  • dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem ;
  • dane muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AD Tyres; lub
  • Dane zostały zebrane w kontekście świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego dla dzieci.

  Jeżeli Dane, których usunięcia zażądano, zostały upublicznione przez AD Tyres, należy podjąć rozsądne środki, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w tym środki techniczne, aby poinformować administratorów danych, którzy przetwarzają te Dane, że zażądali Państwo usunięcia przez nich wszelkich linków do tych Danych lub ich kopii lub reprodukcji.

  To prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim Przetwarzanie jest niezbędne:

  • korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania określonego w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego;
  • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawo do usunięcia danych może uniemożliwić lub poważnie zagrozić osiągnięciu celów takiego Przetwarzania; lub
  • ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania Państwa Danych:

  Dotyczy to możliwości wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania Państwa Danych dokonywanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przez AD Tyres (w tym profilowania opartego na tym uzasadnieniu), jeżeli to Przetwarzanie nie jest w rzeczywistości uzasadnione przez AD Tyres prawnie uzasadnionymi i ważnymi przyczynami, które byłyby nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

  Obejmuje to również możliwość wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec Przetwarzania w celu prospekcji (w tym profilowania, jeżeli jest ono związane z taką prospekcją).

  Wreszcie, w odniesieniu do Przetwarzania w celach statystycznych, dotyczy to możliwości wniesienia sprzeciwu wobec takiego Przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, chyba że Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym.

 • prawo do ograniczenia Przetwarzania Państwa Danych :

  Jest to możliwość uzyskania przez Państwa od AD Tyres ograniczenia Przetwarzania w jednym z następujących przypadków:

  1. przez okres niezbędny AD Tyres do zweryfikowania poprawności Danych, gdy Użytkownik kwestionuje poprawność Danych;
  2. Sprzeciwiasz się usunięciu Danych pochodzących z bezprawnego Przetwarzania i żądasz w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. dane nie są już przydatne dla AD Tyres w kontekście celów Przetwarzania, ale pozostają niezbędne dla Państwa w kontekście ustanowienia, wykonywania lub obrony praw;
  4. przez okres niezbędny do ustalenia, czy prawnie uzasadnione powody, którymi kieruje się AD Tyres, są ważniejsze od Państwa, gdy zgłosili Państwo sprzeciw wobec Przetwarzania na tej podstawie.

  W przypadku ograniczenia Przetwarzania Dane mogą być, z wyjątkiem przechowywania, przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z ważnych względów interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

  Użytkownik zostanie poinformowany przez AD Tyres o zniesieniu ograniczenia zanim zacznie ono obowiązywać.

 • prawo do przenoszenia Państwa danych :

  Jest to możliwość uzyskania przez Państwa od AD Tyres przekazania Państwa Danych przekazanych AD Tyres w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazania tych Danych innemu podmiotowi (przekazanie to jest dokonywane przez Państwa lub, jeżeli jest to technicznie możliwe, przez AD Tyres) i to w sytuacji, gdy Przetwarzanie odbywa się przy pomocy zautomatyzowanych procesów i jest oparte na zgodzie lub na umowie ;

 • prawo do wycofania swojej zgody:

  Jest to możliwość wycofania przez Państwa zgody na każde Przetwarzanie Państwa Danych, które zostało dokonane na podstawie Państwa poprzedniej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem Przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed takim wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, zapraszamy do kontaktu z nami w dogodnym dla Państwa terminie:

 • lub wysyłając e-mail na adres: dpo@adtyre.com
 • lub wypełniając formularz kontaktowy tutaj.

W celu jak najsprawniejszego rozpatrzenia Państwa prośby, AD Tyres zachęca Państwa do sformułowania jej w sposób jasny i szczegółowy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do Państwa tożsamości, AD Tyres może poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

Masz również :

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego :

  możliwość wniesienia przez Państwa skargi do właściwego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają Państwo miejsce zwykłego pobytu, w którym Państwo pracują lub w którym rzekomo doszło do naruszenia, jeżeli uznają Państwo, że Przetwarzanie Państwa Danych stanowi naruszenie prawa.

Aby ułatwić Państwu korzystanie z tego prawa, zapraszamy do zapoznania się z listą organów nadzorczych tutaj.

11. W JAKI SPOSÓB AD TYRES GROMADZI DANE DOTYCZĄCE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH?

Produkty sprzedawane przez AD Tyres na Stronie nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich. W związku z tym AD Tyres nie przetwarza żadnych Danych dotyczących osób niepełnoletnich ani nie zakłada, że Dane osób odwiedzających Stronę lub jej klientów bezpośrednio lub pośrednio dotyczą osób niepełnoletnich.

12. CO Z PLIKAMI COOKIE I INNYMI PODOBNYMI TECHNOLOGIAMI ŚLEDZENIA?

AD Tyres wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie, które mogą gromadzić niektóre Państwa dane. Pliki te umożliwiają nam poprawę komfortu przeglądania Strony, dostarczają nam informacji na temat działania i jakości naszej Strony oraz pomagają w dostarczaniu ukierunkowanych reklam.

AD Tyres gromadzi Państwa uprzednią zgodę za pomocą banera na stronie głównej Witryny przy pierwszym połączeniu z tymi narzędziami komputerowymi. AD Tyres ponownie zwraca się do Państwa o wyrażenie zgody na tych samych warunkach po upływie trzynastu miesięcy od poprzedniego zebrania Państwa zgody.

AD Tyres zaprasza Państwa do zapoznania się ze stroną "Cookies" na swojej Witrynie w celu uzyskania dalszych informacji.

13. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ PAŃSTWO INFORMOWANI O ZMIANACH W STATUCIE?

AD Tyres może okresowo modyfikować niniejszą Kartę w celu uwzględnienia zmian legislacyjnych dotyczących ochrony Państwa danych.

AD Tyres poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach lub aktualizacjach za pomocą powiadomienia wysłanego na adres e-mail Użytkownika i/lub powiadomienia wyświetlanego na Stronie.

14. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

AD Tyres jest do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące niniejszej Karty.

Aby się z nami skontaktować, zapraszamy do nas w dogodnym dla Państwa terminie:

 • lub wysyłając e-mail na adres: dpo@adtyre.com
 • lub wypełniając formularz kontaktowy tutaj.
LiveChat
Whatsapp Messenger