1. Zasady ogólne
 2. Jakie jest znaczenie terminów pisanych wielkimi literami?
 3. Do czego służy Karta?
 4. Jakie Dane są zbierane?
 5. Dlaczego Wasze Dane są wykorzystywane?
 6. Jak długo są przechowywane Wasze Dane?
 7. Z kim są udostępniane Wasze Dane?
 8. Czy Wasze Dane są transferowane poza Unię Europejską?
 9. Jak są chronione Wasze Dane?
 10. Jakie są Wasze prawa?
 11. Jak AD Tyres zbiera Dane dotyczące nieletnich?
 12. Co z plikami cookies i innymi podobnymi technologiami śledzenia?
 13. Jak zostaniecie Państwo poinformowani o zmianach w Karcie?
 14. Jak się z nami skontaktować?

1. ZASADY OGÓLNE

Firma AD Tyres International SLU, andorska spółka prawa handlowego w formie societat limitada unipersonal o kapitale 1.000.000 euro, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek Andory pod numerem 16339, z siedzibą przy C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Księstwo Andory), email: dpo@adtyre.com, telefon: +376 810 888, (zwana dalej „AD Tyres”) prowadząca działalność w zakresie handlu elektronicznego, oferuje za pośrednictwem strony internetowej https://www.oponylider.pl/ (zwanej dalej „Stroną”) sprzedaż opon i produktów powiązanych.

W ramach tej działalności, AD Tyres zbiera online lub telefonicznie Dane umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację klientów, użytkowników Strony lub osób trzecich (zwanych dalej bez różnicy „Osobami Zainteresowanymi” lub „Państwo”) oraz przeprowadza jeden lub więcej Procesów przetwarzania tych Danych. Zbieranie przez AD Tyres Danych Osób Zainteresowanych nigdy nie odbywa się w sposób pośredni, tj. od strony trzeciej.

AD Tyres, której dane kontaktowe zostały podane powyżej, jest odpowiedzialna za przetwarzanie Danych, ponieważ określa cele i środki tych Procesów.

W odniesieniu do niektórych Danych Bankowych, AD Tyres dzieli odpowiedzialność za ich Przetwarzanie wspólnie z firmą GoCardless SAS, spółką akcyjną zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek w Paryżu pod numerem 834422180, z siedzibą przy 7 rue de Madrid w Paryżu (75008). Dodatkowe informacje o tym, jak GoCardless zarządza Państwa Danymi Bankowymi i Państwa prawa dotyczące ochrony danych są dostępne tutaj.

W odniesieniu do niektórych Danych Nawigacyjnych zbieranych przez pliki cookie, AD Tyres dzieli odpowiedzialność za ich Przetwarzanie wspólnie z firmami trzecimi, których listę i dodatkowe szczegóły znajdą Państwo na stronie cookie.

AD Tyres wyznaczyło inspektora ochrony danych zgodnie z artykułem 37 Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „RODO”), którego dane kontaktowe to dpo@adtyre.com.

Dane zbierane przez AD Tyres są bardziej szczegółowo przetwarzane przez oddział firmy AD Tyres zlokalizowany na terytorium Malty, a mianowicie AD TYRES INTERNATIONAL EU, zarejestrowany pod numerem OC 1277, z siedzibą przy Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

W związku z tym Procesy przetwarzania Danych są uważane za przeprowadzone na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z motywem 22 i artykułem 3.1 RODO i podlegają tej legislacji.

Ponadto, Malteńska Ustawa o Ochronie Danych z 2018 roku (Cap 586) jest również stosowana do Przetwarzania Danych na mocy artykułu 4(2)(a) tej ustawy.

Zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszej Karty Prywatności (zwanej dalej „Kartą”) i zapoznania się z jej treścią.

2. JAKA JEST DEFINICJA TERMINÓW UŻYWANYCH Z WIELKĄ LITERĄ?

Słowa lub wyrażenia zaczynające się od wielkiej litery mają definicję określoną poniżej.

AD Tyres
oznacza spółkę zidentyfikowaną w pierwszym akapicie Artykułu 1.
Karta
ma definicję określoną w Artykule 1.
Konto-klienta
oznacza konto, które każdy klient może założyć na stronie https://www.oponylider.pl/moje-konto/.
Dane
oznacza wszelkie dane osobowe, czyli wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, przy czym za osobę możliwą do zidentyfikowania uważa się osobę, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator online, lub do jednego lub kilku czynników charakterystycznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.
Dane Bankowe
ma definicję określoną w Artykule 4.
Dane Zamówienia
ma definicję określoną w Artykule 4.
Dane Nawigacyjne
ma definicję określoną w Artykule 4.
Dane Techniczne
ma definicję określoną w Artykule 4.
Osoba(y) Zainteresowana(e)
ma definicję określoną w Artykule 1.
Produkt(y)
oznacza produkty oponiarskie lub powiązane (felgi, łańcuchy itp.) oferowane do sprzedaży przez AD Tyres na Stronie.
RODO
ma definicję określoną w Artykule 1.
Strona
ma definicję określoną w Artykule 1.
Przetwarzanie
oznacza każdą operację lub zbiór operacji wykonywanych z danymi lub na danych, czy to za pomocą procesów automatycznych, czy nie, takich jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, wydobywanie, konsultacja, używanie, komunikowanie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne formy udostępniania, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Państwo
ma definicję określoną w Artykule 1.

3. KARTA DLA JAKIEGO CELU?

Niniejsza Karta jest udostępniana Wam podczas zbierania Waszych Danych w celu zapewnienia pełnej przejrzystości Przetwarzania Waszych Danych realizowanego przez AD Tyres poprzez dostarczenie informacji zwięzłej, łatwo dostępnej, łatwej do zrozumienia i sformułowanej w jasnych i prostych terminach.

W przypadku, gdy jakiekolwiek informacje nie byłyby wystarczająco jasne, zapraszamy do kontaktu z nami w dogodny dla Was sposób, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dpo@adtyre.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego tutaj.

Karta ma zastosowanie do Waszych Danych zbieranych i przetwarzanych przez AD Tyres w ramach następujących działań, dla których AD Tyres jest Administratorem Danych:

 • Waszego korzystania ze Strony, włącznie z samym przeglądaniem tej strony;
 • tworzenia i korzystania z Waszego Konta-klienta za pośrednictwem Strony;
 • zakupu Produktów oferowanych przez AD Tyres za pośrednictwem Strony; lub
 • jakiegokolwiek kontaktu z obsługą klienta.

Niniejsza Karta nie ma zastosowania do jakiegokolwiek innego Przetwarzania Danych realizowanego w innym kontekście niż opisany powyżej i dla którego AD Tyres nie jest Administratorem Danych.

4. JAKIE DANE SĄ ZBIERANE?

DANE ZBIERANE NA WYRAŹNE ŻĄDANIE AD TYRES

AD Tyres formułuje wyraźne żądanie zbierania Waszych Danych w różnych momentach, a w szczególności podczas:

 • korzystania ze Strony;
 • realizacji zamówienia na Stronie;
 • tworzenia Konta-klienta na Stronie; lub
 • jakiejkolwiek komunikacji z obsługą klienta.

Zbierane Dane (zwane dalej „Danymi Zamówienia”) obejmują w szczególności:

 • Wasze imię;
 • Wasze nazwisko;
 • Waszą datę urodzenia;
 • Wasz adres pocztowy;
 • Wasz adres e-mail;
 • Wasz numer telefonu;
 • Wasz kraj;
 • Wasz numer VAT UE.

W kwestii płatności, zbierane Dane na nasze wyraźne żądanie (zwane dalej „Danymi Bankowymi”) obejmują Wasz numer karty płatniczej, datę ważności i CVC (lub kod wizualny znajdujący się na odwrocie karty), które są przekazywane dostawcom usług płatniczych: Checkout.com, Hipay lub Braintree.

W przypadku płatności za pośrednictwem dostawcy Paypal, dane bankowe są bezpośrednio zbierane przez tę firmę od Was podczas tworzenia konta. Firma Paypal jest wówczas jedynym administratorem tych danych.

Do zarządzania pobraniami za pośrednictwem Waszego IBAN używamy GoCardless. Dodatkowe informacje o tym, jak GoCardless zarządza Waszymi Danymi Bankowymi i Waszymi prawami dotyczącymi ochrony danych są dostępne: tutaj.

Niektóre Dane Zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, kraj, adres e-mail) oraz Dane Bankowe są warunkiem zawarcia umowy z AD Tyres. W związku z tym, każde Wasze zaniechanie przekazania nam tych Danych uniemożliwi Wam finalizację Waszego zamówienia.

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE PRZEZ AD TYRES

AD Tyres jest zobowiązany do zbierania, w szczególności podczas Waszej nawigacji po Stronie, niektórych Waszych Danych w sposób automatyczny za pośrednictwem Waszego urządzenia (komputer, tablet, telefon komórkowy itp.). Dane te mogą być zbierane nawet w przypadku braku zamówienia. Zbieranie to jest zazwyczaj realizowane za pomocą plików cookie.

Zbierane Dane (zwane dalej „Danymi Technicznymi”) obejmują w szczególności:

 • Wasz adres IP (numer identyfikacyjny przypisany Waszemu urządzeniu w ramach połączenia z Internetem);
 • Wasz adres MAC (fizyczny numer identyfikacyjny przechowywany na Waszej karcie sieciowej lub interfejsie sieciowym);
 • Wasz numer IMEI (numer identyfikacyjny Waszej telefonii komórkowej);
 • system operacyjny Waszego urządzenia (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS itp.);
 • Wasz operator telefonii komórkowej;
 • Wasz dostawca usług internetowych;
 • przeglądarka, której używacie (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox itp.); lub jeszcze
 • strefa czasowa używana przez Wasze urządzenie.

Zbierane Dane automatycznie za pośrednictwem Waszego urządzenia obejmują również Dane dotyczące Waszej nawigacji (zwane dalej „Danymi Nawigacyjnymi”) takie jak:

 • strony, które odwiedziliście;
 • data Waszej wizyty;
 • czas spędzony na każdej odwiedzonej stronie;
 • linki, które aktywowaliście;
 • oferty, które przeglądaliście;
 • Produkty, których szukaliście;
 • zamówienia, które złożyliście; lub jeszcze
 • Wasze zwyczaje konsumpcyjne Produktów.

5. DLACZEGO WYKORZYSTYWANE SĄ PAŃSTWA DANE?

Przetwarzanie danych osobowych może być przeprowadzone tylko pod warunkiem, że:

 • istnieje podstawa prawna określona w artykule 6.1 RGPD (zgoda, wykonanie umowy, spełnienie obowiązku prawnego, ochrona żywotnych interesów, zadanie realizowane w interesie publicznym lub uzasadniony interes osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie); oraz
 • istnieje jedna lub więcej celów wyraźnych, uzasadnionych i określonych przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie.

Poniższa tabela zawiera Przetwarzania realizowane przez AD Tyres z określeniem dla każdego z nich celów, podstawy prawnej i Danych dotyczących.

Nazwa Przetwarzania Cele Podstawa prawna Dane dotyczące
Zamówienie
 • Odpowiedzieć na wszystkie Państwa zapytania dotyczące składania zamówienia
 • Przyjąć i zrealizować Państwa zamówienie
 • Przeprowadzić dostawę i ewentualnie montaż
Umowa
 • Dane Zamówienia
Jednorazowa transakcja kartą bankową
 • Przeprowadzić płatność za zamówienie
 • Zarządzać odrzuconymi transakcjami bankowymi
Umowa
 • Dane Bankowe (CB)
Ułatwienie przyszłych zakupów
 • Zapisać dane bankowe, aby ułatwić przyszłe zakupy
Zgoda
 • Dane Bankowe (CB)
Polecenie zapłaty SEPA
 • Przekazanie Państwa IBAN do dostawcy GoCardless
Umowa
 • Dane Bankowe (IBAN)
Reklamacja płatności
 • Zarządzanie ewentualnymi reklamacjami właściciela karty bankowej użytej do płatności za zamówienie
Umowa
 • Dane Bankowe
Obsługa posprzedażowa
 • Zarządzanie Państwa reklamacjami
 • Powiadomienie o zmianie Karty lub ogólnych warunków sprzedaży
 • Zarządzanie relacjami z klientem (zapytania, komentarze i sugestie) po złożeniu zamówienia
 • Zarządzanie zwrotami
Umowa
 • Dane Zamówienia
 • Dane Bankowe
Konto klienta
 • Ułatwienie przyszłych zamówień poprzez uniknięcie ponownego wprowadzania danych już przekazanych AD Tyres
Zgoda
 • Dane Zamówienia
Newsletter (w tym oferty handlowe AD Tyres)
 • Realizacja Państwa subskrypcji naszego newslettera (w tym ofert handlowych AD Tyres)
Zgoda
 • Dane Zamówienia (adres e-mail)
Oferty handlowe AD Tyres
 • Przeprowadzanie kampanii marketingu bezpośredniego dotyczących Produktów AD Tyres
 • Przeprowadzanie kampanii AdWords na produkty AD Tyres
Uzasadniony interes (4)
 • Dane Zamówienia
 • Dane Techniczne
 • Dane Nawigacyjne
 • Dane od Wydawców Usług
 • Dane od Trzecich Stron
Reklama ukierunkowana
 • Dostosowanie naszych komunikatów reklamowych do Państwa potrzeb i zwyczajów
Zgoda (cookies)
 • Dane Techniczne
 • Dane Nawigacyjne
Doświadczenie użytkownika
 • Personalizacja Państwa doświadczeń na Stronie zgodnie z Państwa potrzebami i zwyczajami
 • Przyspieszenie Państwa nawigacji na Stronie
Zgoda (cookies)
 • Dane Techniczne
 • Dane Nawigacyjne
Statystyki
 • Tworzenie i analizowanie badań statystycznych
Uzasadniony interes (1) i zgoda (cookie)
 • Dane Zamówienia
 • Dane Techniczne
 • Dane Nawigacyjne
Jakość
 • Analiza problemów technicznych napotkanych podczas korzystania ze Strony
 • Wykrywanie anomalii w systemie informatycznym
Uzasadniony interes (2)
 • Dane Techniczne
 • Dane Nawigacyjne
Oszustwa
 • Wykrywanie podróbek i oszustw technologicznych
Uzasadniony interes (3)
 • Dane Zamówienia
 • Dane Techniczne
 • Dane Nawigacyjne

(1) Uzasadniony interes AD Tyres polega na możliwości samooceny i samodoskonalenia dzięki narzędziu statystycznemu.

(2) Uzasadniony interes AD Tyres polega na zapewnieniu jakości swojej usługi.

(3) Uzasadniony interes AD Tyres polega na zapobieganiu oszustwom.

(4) Uzasadniony interes jest tym wskazanym w motywie (47) RGPD, który stwierdza: « Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego może być uznane za realizowane w celu uzasadnionego interesu ». Ten uzasadniony interes polega w szczególności na utrzymaniu regularnych relacji handlowych z Państwem.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ WASZE DANE?

AD Tyres przykłada dużą wagę do przechowywania Waszych Danych w formie umożliwiającej Waszą identyfikację przez okres nieprzekraczający czasu niezbędnego ze względu na cele, dla których są one przetwarzane.

Poniższa tabela wskazuje okresy przechowywania dla każdego typu Danych w zależności od Przetwarzania, dla którego są wykorzystywane.

Dane Przetwarzanie Okres przechowywania w bazie aktywnej (1) Okres przechowywania w archiwum pośrednim (2)
Dane Zamówienia Zamówienie 3 lata od ostatniego zamówienia n/a*
Serwis posprzedażowy 3 lata od ostatniego zamówienia n/a
Konto-klienta 3 lata od ostatniego logowania do Konta-klienta lub do momentu wycofania zgody, jeśli nastąpi wcześniej n/a
Newsletter Do momentu wypisania się lub 3 lata od ostatniego logowania do Konta-klienta, jeśli ten termin nastąpi wcześniej n/a
Oferty handlowe AD TYRES 2 lata od ostatniego zamówienia n/a
Statystyka 3 lata od ostatniego zamówienia n/a
Oszustwo n/a 5 lat od zebrania danej Dotyczącej
Dane Bankowe (3) Transakcja (CB) Do momentu pełnej zapłaty zamówienia n/a
Reklamacja dotycząca płatności n/a 13 miesięcy od daty obciążenia
lub
15 miesięcy w przypadku płatności z odroczonym obciążeniem
Serwis posprzedażowy Do upływu terminu, w którym AD Tyres zobowiązuje się do zwrotu zamówienia (w tym termin odstąpienia od umowy lub termin anulowania zamówienia) n/a
Pobranie SEPA (IBAN) Czas przekazania IBAN do GoCardless n/a
Ułatwienie kolejnych zakupów (CB) Do momentu wycofania zgody lub do upływu ważności karty bankowej, jeśli nastąpi wcześniej n/a
Dane Techniczne Reklamy Celowane Zobacz Cookies n/a
Doświadczenie Użytkownika
Oferta Handlowa AD Tyres
Jakość
Statystyki
Oszustwo
Dane Nawigacyjne Reklamy Celowane Zobacz Cookies n/a
Oferta Handlowa AD Tyres
Doświadczenie Użytkownika
Jakość
Statystyki
Oszustwo

*n/a oznacza nie dotyczy.

(1) Przechowywanie w bazie aktywnej polega na przechowywaniu danej Dotyczącej w bazie wykorzystywanej do celu Przetwarzania Dotyczącego.

(2) Archiwizacja pośrednia polega na przechowywaniu Danej w warunkach ograniczonego dostępu (i) albo w specyficznej bazie archiwum oddzielonej od bazy aktywnej, z ograniczonym dostępem tylko dla osób mających interes w ich poznaniu ze względu na swoją funkcję, (ii) albo w bazie aktywnej, pod warunkiem izolacji Danych archiwizowanych za pomocą logicznego oddzielenia (zarządzanie prawami dostępu i uprawnieniami) w celu uczynienia ich niedostępnymi dla osób, które nie mają już interesu w ich przetwarzaniu.

(3) Dane Bankowe nigdy nie są przechowywane w AD Tyres, ale u partnerów płatniczych (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless w zależności od przypadku).

7. Z KIM SĄ UDOSTĘPNIANE WASZE DANE?

AD Tyres może być zobowiązane do udostępnienia niektórych Waszych Danych innym podmiotom wymienionym poniżej. W każdym przypadku AD Tyres udostępnia te Dane tylko w zakresie, który jest ściśle niezbędny do zapewnienia celu lub celów Przetwarzania Waszych Danych przez AD Tyres lub do zapewnienia konkretnych i uzasadnionych celów określonych przez tego odbiorcę.

PODMIOTY Z GRUPY, DO KTÓREJ NALEŻY AD TYRES

AD Tyres może udostępniać niektóre Wasze Dane innym podmiotom z grupy, do której należy AD Tyres, w celu lepszego Waszego poznania. Te inne podmioty są zobowiązane do podobnych zobowiązań jak AD Tyres w zakresie ochrony Waszych Danych.

PODPROWADZĄCY I ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG

AD Tyres może udostępniać niektóre Wasze Dane podwykonawcom i/lub zewnętrznym dostawcom usług wykorzystywanych w ramach dostarczania produktów i usług AD Tyres za pośrednictwem Strony. Udostępnienie Waszych Danych tym podmiotom jest wymagane do wykonania Waszego zamówienia. AD Tyres udostępnia tylko Dane ściśle niezbędne do wykonania powierzonego zadania tym podmiotom po uprzednim kontraktowym zapewnieniu zobowiązań tych ostatnich na równie wysokim poziomie jak te przyjęte w niniejszej Karcie w zakresie ochrony Waszych Danych.

Chodzi głównie o następujące podmioty:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (podwykonawstwo technologiczne)
 • OVH (hosting strony)
 • HOTJAR (cookie analityczne)
 • GOOGLE (cookie reklamowe)
 • MICROSOFT (cookie reklamowe)
 • CHECKOUT.COM (dostawca usług płatniczych)
 • HIPAY (dostawca usług płatniczych)
 • BRAINTREE (dostawca usług płatniczych)
 • GOCARDLESS (dostawca usług płatniczych)
 • PAYPAL (dostawca usług płatniczych)
 • DPD (dostawca usług dostawy)
 • GLS (dostawca usług dostawy)
 • UPS (dostawca usług dostawy)
 • DHL (dostawca usług dostawy)
 • SEUR (dostawca usług dostawy)
 • CHRONOPOST (dostawca usług dostawy)
 • BOOMERANG (dostawca usług dostawy)
 • TNT (dostawca usług dostawy)

Chodzi również o partnerów warsztatowych, których lista jest dostępna tutaj.

PRZYPADKI WYJĄTKOWE

AD Tyres może być zobowiązane do udostępnienia Waszych Danych w sposób wyjątkowy w następujących przypadkach: (i) w ramach fuzji, przejęcia całości lub części AD Tyres, zbycia aktywów lub innej podobnej operacji, (ii) gdy udostępnienie jest wymagane przez prawo, przepisy, właściwy organ sądowy lub administracyjny; lub (iii) w celu ochrony praw i/lub bezpieczeństwa osoby, zapobiegania lub podejmowania działań wobec nielegalnych lub domniemanych nielegalnych działalności lub w obronie praw, własności i bezpieczeństwa Strony AD Tyres; (iv) w celu wykonania i zagwarantowania zobowiązań podjętych przez AD Tyres w Waszym interesie w ramach niniejszej Karty.

8. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

Twoje Dane są przetwarzane i przechowywane głównie na terytorium Malty, które znajduje się w Unii Europejskiej.

Jednakże firma AD Tyres z siedzibą na terytorium Księstwa Andory, znajdującej się poza Unią Europejską, może mieć dostęp do tych Danych.

Na mocy decyzji z dnia 19 października 2010 roku, Komisja Europejska uznała, że Andora zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej. Decyzja ta została potwierdzona przez Raport Komisji z dnia 15 stycznia 2024 roku.

Ponadto, AD Tyres nie wyklucza, że Twoje Dane mogą być przekazywane na inne terytoria znajdujące się poza Unią Europejską (UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), a w szczególności na terytoria, gdzie stopień ochrony danych osobowych jest niższy niż w Unii Europejskiej.

W tej ostatniej hipotezie, AD Tyres zobowiązuje się do weryfikacji istnienia środków lub podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia satysfakcjonującego poziomu ochrony Twoich Danych, takich jak:

 • decyzja o adekwatności Komisji Europejskiej dotycząca danego kraju;
 • standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez organ nadzorczy, którym zobowiązuje się odbiorca i o których kopię możesz nas poprosić, jeśli zostały formalnie podpisane;
 • wewnętrzne reguły korporacyjne;
 • zatwierdzony kodeks postępowania lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji (zawierający wiążące i egzekwowalne zobowiązanie podjęte przez odbiorcę spoza UE do stosowania odpowiednich gwarancji);
 • administracyjne porozumienie lub prawnie wiążący i egzekwowalny tekst przyjęty w celu umożliwienia współpracy między organami publicznymi.

Jeśli chodzi o głównych partnerów AD Tyres, oto kraje docelowe danych i przyjęte odpowiednie gwarancje.

Odbiorcy Kraj Gwarancje
GCG Francja Unia Europejska
OVH Niemcy Unia Europejska
HOTJAR Malta Unia Europejska
GOOGLE Stany Zjednoczone Decyzja o adekwatności z 10 lipca 2023 roku
MICROSOFT Stany Zjednoczone Decyzja o adekwatności z 10 lipca 2023 roku
CHECKOUT.COM Wielka Brytania Decyzja o adekwatności z 28 czerwca 2021 roku
HIPAY Francja Unia Europejska
BRAINTREE Stany Zjednoczone Decyzja o adekwatności z 10 lipca 2023 roku
GOCARDLESS Wielka Brytania Decyzja o adekwatności z 28 czerwca 2021 roku
PAYPAL Stany Zjednoczone Decyzja o adekwatności z 10 lipca 2023 roku
DPD Francja Unia Europejska
GLS Holandia Unia Europejska
UPS Stany Zjednoczone Decyzja o adekwatności z 10 lipca 2023 roku
DHL Niemcy Unia Europejska
SEUR Hiszpania Unia Europejska
CHRONOPOST Francja Unia Europejska
BOOMERANG Francja Unia Europejska
TNT Holandia Unia Europejska

9. JAK SĄ CHRONIONE TWOJE DANE?

AD Tyres wprowadziła odpowiednie fizyczne, techniczne, administracyjne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich Danych przed jakimkolwiek dostępem, użyciem, utratą, przypadkowym zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą lub nieautoryzowanym lub nielegalnym rozpowszechnianiem tych Danych.

Pomimo ciągłych starań, AD Tyres nie może zobowiązać się do gwarantowania wyniku w zakresie bezpieczeństwa Twoich Danych i zachęca Cię do zgłaszania wszelkich trudności, o których miałbyś wiedzę.

Aby to zrobić, możesz skontaktować się z obsługą klienta, według własnego uznania, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dpo@adtyre.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, polityka prywatności oraz warunki korzystania Google mają zastosowanie do tej usługi.

10. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA?

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, przysługują Państwu poniższe prawa w odniesieniu do Państwa Danych:

 • prawo dostępu do Państwa Danych:

  Chodzi o możliwość uzyskania przez Państwa potwierdzenia od AD Tyres, czy dane dotyczące Państwa są przetwarzane, a także dostępu do tych danych i następujących informacji: cele, kategorie Danych, odbiorcy lub kategorie odbiorców, okres przechowywania lub kryteria ustalania tego okresu, Państwa prawa dotyczące tych Danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i, w stosownych przypadkach, źródło pozyskania Danych oraz istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie tych Danych.

  Państwo mają również prawo, gdy Państwa Dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, do informacji o odpowiednich zabezpieczeniach dotyczących tego transferu.

  W ramach prawa dostępu, AD Tyres dostarcza Państwu kopię Danych i może zażądać opłaty za koszty administracyjne za każdą dodatkową kopię, o którą Państwo poproszą. Jeśli wniosek zostanie przedstawiony drogą elektroniczną, informacje zostaną dostarczone w powszechnie używanej formie elektronicznej, chyba że Państwo zażądają inaczej.

 • prawo do sprostowania Państwa Danych:

  chodzi o możliwość uzyskania od AD Tyres sprostowania, jak najszybciej, Państwa Danych, które są nieprecyzyjne lub, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, niekompletne (Państwo mogą dostarczyć dodatkowe oświadczenie w tym celu);

 • prawo do usunięcia Państwa Danych:

  Chodzi o możliwość uzyskania od AD Tyres usunięcia, jak najszybciej, Państwa Danych z jednego z następujących powodów:

  • te Dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub inaczej przetwarzane;
  • Państwo wycofują Państwa zgodę, na której opiera się przetwarzanie tych Danych, pod warunkiem, że nie istnieje inna podstawa prawna dla tego przetwarzania;
  • Państwo sprzeciwiają się przetwarzaniu tych Danych w warunkach określonych poniżej w odniesieniu do Państwa prawa sprzeciwu;
  • Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Dane muszą być usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega AD Tyres; lub
  • Dane zostały zebrane w ramach oferty usług społeczeństwa informacyjnego skierowanej do dzieci.

  Jeśli Dane, których usunięcia żądano, zostały upublicznione przez AD Tyres, należy podjąć rozsądne kroki, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, w tym środki techniczne, aby poinformować osoby odpowiedzialne za przetwarzanie tych Danych, że Państwo zażądali usunięcia przez te osoby wszelkich linków do tych Danych lub wszelkich kopii lub reprodukcji tych Danych.

  Prawo do usunięcia nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

  • do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
  • do spełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania przewidzianego przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna za przetwarzanie, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie;
  • z powodów ważnego interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
  • do celów archiwizacyjnych w interesie publicznym, do celów badawczych naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, w zakresie w jakim prawo do usunięcia może uniemożliwić lub poważnie zakłócić realizację celów tego przetwarzania; lub
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych:

  Chodzi o możliwość sprzeciwienia się przez Państwa przetwarzaniu Państwa Danych realizowanemu na podstawie uzasadnionego interesu przez AD Tyres (włączając profilowanie oparte na tej podstawie), jeśli to przetwarzanie nie jest faktycznie uzasadnione przez AD Tyres z ważnych i uzasadnionych powodów, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

  Chodzi również o możliwość sprzeciwienia się przez Państwa przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego (włączając profilowanie, jeśli jest związane z takim marketingiem).

  Wreszcie, w zakresie przetwarzania w celach statystycznych, chodzi o możliwość sprzeciwienia się przez Państwa takiego przetwarzania z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa Danych:

  Chodzi o możliwość uzyskania przez Państwa od AD Tyres ograniczenia przetwarzania w jednym z następujących przypadków:

  1. podczas okresu niezbędnego do weryfikacji dokładności Danych przez AD Tyres, gdy Państwo kwestionują dokładność tych Danych;
  2. Państwo sprzeciwiają się usunięciu Danych z przetwarzania niezgodnego z prawem i żądają zamiast tego ograniczenia ich wykorzystania;
  3. Dane nie są już potrzebne AD Tyres do celów przetwarzania, ale są nadal potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
  4. podczas okresu niezbędnego do ustalenia, czy uzasadnione powody po stronie AD Tyres przeważają nad Państwa powodami, gdy Państwo sprzeciwiliście się przetwarzaniu na tej podstawie.

  W przypadku ograniczenia przetwarzania, Dane mogą być przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, tylko za Państwa zgodą lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z innych ważnych powodów interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

  Państwo zostaną poinformowani przez AD Tyres o zniesieniu ograniczenia przed jego wejściem w życie.

 • prawo do przenoszenia Państwa Danych:

  Chodzi o możliwość uzyskania przez Państwa od AD Tyres przekazania Państwa Danych dostarczonych AD Tyres w strukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo odczytywalnym formacie oraz o przeniesienie tych Danych do innej jednostki (transfer jest realizowany przez Państwa lub, jeśli jest to technicznie możliwe, przez AD Tyres), a to wtedy, gdy przetwarzanie jest realizowane przy użyciu procesów automatycznych i opiera się na zgodzie lub na umowie;

 • prawo do wycofania Państwa zgody:

  chodzi o możliwość wycofania przez Państwa zgody na jakiekolwiek przetwarzanie Państwa Danych, które zostało zrealizowane na podstawie Państwa wcześniejszej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, zapraszamy do kontaktu z nami według Państwa uznania:

 • poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: dpo@adtyre.com
 • lub wypełniając formularz kontaktowy dostępny tutaj.

Aby jak najskuteczniej przetworzyć Państwa wniosek, AD Tyres prosi o jego sformułowanie w sposób jasny i szczegółowy. Jeśli istnieje wątpliwość co do Państwa tożsamości, AD Tyres może ewentualnie zażądać dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości.

Państwo mają również:

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  chodzi o możliwość złożenia przez Państwa skargi do właściwego organu nadzorczego, zwłaszcza w państwie członkowskim, w którym znajduje się Państwa zwykłe miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, gdzie doszło do naruszenia, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Danych dotyczących Państwa stanowi naruszenie przepisów prawa.

Aby ułatwić Państwu skorzystanie z tego prawa, zapraszamy do zapoznania się z listą organów nadzorczych tutaj.

11. JAK AD TYRES ZBIERA DANE DOTYCZĄCE NIELETNICH?

Produkty sprzedawane przez AD Tyres na swojej Stronie nie są przeznaczone dla osób nieletnich. W związku z tym, AD Tyres nie przetwarza Danych dotyczących osób nieletnich ani nie zakłada, że Dane odwiedzających Stronę lub jej klientów dotyczą bezpośrednio lub pośrednio osób nieletnich.

12. CO Z CIASTECZKAMI I INNYMI PODOBNYMI TECHNOLOGIAMI ŚLEDZENIA?

AD Tyres używa ciasteczek oraz innych podobnych technologii, które mogą zbierać pewne Państwa Dane. Te ciasteczka pozwalają na poprawę Państwa doświadczenia podczas przeglądania Strony, dostarczają nam informacji o funkcjonowaniu i jakości naszej Strony oraz przyczyniają się do dostarczania spersonalizowanych reklam.

AD Tyres uzyskuje Państwa uprzednią zgodę za pomocą banera na stronie głównej Strony podczas Państwa pierwszego połączenia z tymi narzędziami informatycznymi. Państwa zgoda jest ponownie wymagana przez AD Tyres na tych samych warunkach po upływie trzynastu miesięcy od poprzedniego uzyskania Państwa zgody.

AD Tyres gorąco zachęca do zapoznania się ze stroną „Ciasteczka” na swojej Stronie, aby uzyskać więcej informacji.

13. JAK BĘDZIECIE INFORMOWANI O ZMIANACH W KARCIE?

AD Tyres jest zobowiązany do okresowego modyfikowania niniejszej Karty, aby w szczególności uwzględnić zmiany legislacyjne dotyczące ochrony Waszych Danych.

AD Tyres poinformuje Was o każdej zmianie lub aktualizacji poprzez wysłanie powiadomienia na Wasz adres e-mailowy i/lub poprzez wyraźne powiadomienie na Stronie.

14. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

AD Tyres jest do Waszej pełnej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania dotyczące niniejszej Karty.

Aby się z nami skontaktować, zapraszamy do skorzystania z jednej z poniższych opcji:

 • poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: dpo@adtyre.com
 • lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego tutaj.
LiveChat
Whatsapp Messenger